Buchkivska, G., L. Pavlishena, V. Greskova, G. Matushchak, and S. Sandulskyi. “Social Orientation of Postmodern Choreographic Performance in a Post-Pandemic Society”. Postmodern Openings, vol. 12, no. 2, July 2021, pp. 484-93, doi:10.18662/po/12.2/319.