Pysarevskyi, I., I. Okhrimenko, N. Bogdan, S. Zharikova, N. Vlashchenko, I. Krasnokutska, O. Uhodnikova, and I. Bloshchynskyi. “Digital Generation Y and Z in the Field of Tourism: Psychological Dimensions of Morality”. Postmodern Openings, vol. 13, no. 4, Nov. 2022, pp. 448-71, doi:10.18662/po/13.4/527.