Drozhzhina, N., O. Yeroshenko, S. Davydov, V. Shchepakin, H. Breslavets, and V. Osypenko. “Variety Vocal Art in the Context of Integration into Society of the Future”. Postmodern Openings, vol. 13, no. 4, Nov. 2022, pp. 01-13, doi:10.18662/po/13.4/502.