Griban, G., A. Bosenko, I. Asauliuk, M. Topchii, L. Vysochan, S. Zamrozevuch-Shadrina, N. Orlyk, P. Pilipchuk, T. Skyrda, I. Bloshchynskyi, and N. Shcherbatiuk. “Professional and Communicative Competence of Physical Education Instructors in Postmodern Education”. Postmodern Openings, vol. 13, no. 4, Nov. 2022, pp. 158-86, doi:10.18662/po/13.4/512.