1.
Pysarevskyi I, Okhrimenko I, Bogdan N, Zharikova S, Vlashchenko N, Krasnokutska I, Uhodnikova O, Bloshchynskyi I. Digital Generation Y and Z in the Field of Tourism: Psychological Dimensions of Morality. PO [Internet]. 2022Nov.29 [cited 2023Dec.4];13(4):448-71. Available from: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/5362