Organizational and Pedagogical Conditions of Preschool Educational Institution and Family Partnership in the Republic of Poland

Authors

  • Liudmyla Tymchuk Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Pedagogical, Psychology and Social Work Faculty, Chernivtsi, Ukraine
  • Marianna Marysynets Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the NAES of Ukraine, Foreign Pedagogical Systems and Adult Education Department, Kyiv, Ukraine
  • Inna Perepeliuk PhD, assistant of the pedagogy and psychology of preschool education department at Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
  • Khrystyna Mykyteihcuk Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,Pedagogical, Psychology and Social Work Faculty, Chernivtsi, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/152

Keywords:

pre-school education, partnership, cooperation, interaction, partnership of the preschool institution and parents in the child’s upbringing

Abstract

The theoretical ideas are systematized and the experience of partnership of the preschool institution and the family in bringing up children in the Republic of Poland is generalized. On the basis of normative and legal documents the priority of partnership interaction between preschool institutions and the family in the concept of the modern national educational policy of the Republic of Poland was argued. The methodological principles of partnership as a kind of interrelations between teachers and parents are substantiated, which consists of the common purpose and actions, equality of rights and responsibilities to children, their education and personal formation. The components of the partnership (intellectual, emotional, volitional, behavioral, valuable), principles of its realization (mutual trust, recognition of rights and competence, positive motivation, loyalty, commonality of actions, information exchange, activity) are characterized. The technique of effective communication and understanding between educational partners is presented; the purpose and content of the partnership of modern preschool institutions and family in the Republic of Poland are specified (parents’ integration in the pedagogical process for the child's support). The organizational forms of interaction between teachers and parents are classified on the basis of different criteria; there is systematized the competence of teachers and the resource of parents as partners in the upbringing of the child. The prospects of creative use of Polish experience in the theory and practice of preschool education in Ukraine are outlined.

Author Biographies

Marianna Marysynets, Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the NAES of Ukraine, Foreign Pedagogical Systems and Adult Education Department, Kyiv, Ukraine

Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of the NAES of Ukraine, Foreign Pedagogical Systems and Adult Education Department, Kyiv, Ukraine

Khrystyna Mykyteihcuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,Pedagogical, Psychology and Social Work Faculty, Chernivtsi, Ukraine

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,Pedagogical, Psychology and Social Work Faculty, Chernivtsi, Ukraine

References

Bulera, M., & Wojciechowska, K. (2002). Integracja przedszkola i domu rodzinnego - potrzeba czy konieczność? [Integration of preschool and family home – is it necessaty?] In J. Jakóbowski & A. Jakubowicz-Bryx (Eds.), Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki (pp. 204-208). Bydgoszcz, Poland: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Bystroń, J. (1930). Szkoła i społeczeństwo [School and schooling]. Lwów–Warszawa, Poland: Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne.

Dzierzgowska, I., & Nawrot, М. (2001). Partnerskie przedszkole [Affiliate preschool]. Zabrze, Poland: Wydawnictwo Partner.

European Parents Association. (1992). Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców (The European Charter of Rights and Obligations to Parents). Retrieved from http://sp120lodz.pl/?page_id=11705

Filipczuk, H. (1988). Dziecko w placówce opiekuсczo-wychowawczej [The child in a guardianship institution]. Warsaw, Poland: NK.

Foks, A. (1956). Szkoła i dom [School and home]. Warsaw, Poland: Uniwersytet dla Rodziców.

Grzegorzewska, М. (1935). Wstęp, [w:] Współpraca szkoły z domem. [Cooperation of the school with parents]. In S. Lisowski (Ed.), Doświadczeń przeprowadzonych na terenie Szkoły Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Wilnie, Warsaw, Poland: Nakładem "Naszej Księgarni" Spółka Akcyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jakubiak, K. (2014). Geneza relacji i współpracy rodziny i szkoły w polskiej myśli pedagogicznej oraz praktyce edukacyjnej od XIX do połowy XX wieku. [The genesis of communication and cooperation between family and school in Polish pedagogical thought and the practice of teaching from the XIX to the mid XX century]. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli, 4, 27-51.

Joteyko, J. (1927). Postulaty szkoły twórczej na prawach struktur psychicznych [The postulates of the creative school on the rights of mental structures]. Warsow, Poland: Książnica - Atlas.

Kaminski, A. (1974). Funkcje pedagogiki społecznej [General pedagogy functions]. Warsaw, Poland: PWN.

Parliament of Poland. (1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie. (The Constitution of the Republic of Poland). Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483

Council of Europe. (1950). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms). Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930610284

United Nations Organization. (1991). Konwencja o Prawach Dziecka ONZ (The UN Convention on the Rights of the Child). Retrieved from https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka

Kuc, B., & Wlazlo, S. (1990). Partnerstwo w szkole [The psrtnership at school]. Warsaw, Poland: Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział.

Kujawiński, J. (1990). Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych: zarys metodyki [The development of creative activity of elementary school students]. Warsaw, Poland: WsiP.

Kwiatkowska H. (1997). Edukacja nauczycieli. Konteksty, kategorie, praktyki [Teacher’s education. Context, category, practice]. Warsaw, Poland: Inst. Badań Edukacyjnych.

Łobocki, M. (2007). Teoria wychowania w zarysie [The theory of education]. Cracovia, Poland: Impuls.

Maszke, A. (2002). Współpraca i partnerstwo rodziców i nauczycieli [Cooperation of the school with parents]. In A. Karpin ska (Ed.), Edukacja w dialogu i reformie. Białystok, Poland: Trans Humana.

Mendel, M. (1998). Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? [Parents and teachers. How to cooperatie in the training?]. Toruń, Poland: Wyd. Adam Marszałek.

Nowak, S. (1985). Metodologia badań spolecznych [The Modern research methodology]. Warsaw, Poland: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Okon, W. (2004). Nowy slownik pedagogiczny [The new pedagogical dictionary]. Warsaw, Poland: Wydawnictwo Akademickie "Zak ".

Pachocinski, R. (2000). Wspolczesne systemy edukacyjne [The modern systems of education]. Warsaw, Poland: IBE.

Pannenkowa, I. (1931). Współpraca domu ze szkołą w Ameryce Północnej [The cooperation of the family and school in America]. Liov – Warsaw, Poland.

Pawlak, B. (2003). Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? [How to interact with elementary pupils’ parents]. Cracocia, Poland: Wydawnictwo Naukowe AP.

Putkiewicz E. (2002, September 14). Idź do szkoly [Go to school]. Dodatek do «Gazety wyborczej». Retrieved from https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=pl&sp=nmt4&u=http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1837945,20020914RPDGW_D,Idz_do_szkoly,.html&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhgB-7jlpJPkzcTN8ii8PUgJAAv_A

Radlińska, H. (1961). Podstawy walki z drugorocznością [Reasons for struggling secondary students]. In H. Radlińska (Ed.), Pedagogika społeczna. Warsaw, poland: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Radziewicz, J. (1992). Edukacja alternatywna. I innowacjach mikrosystemowych [Alternative education and microsystem innovations]. Warsaw, Poland: WsiP.

Radziwiłł, A. (1975). O współdziałaniu między szkołą a domem [The cooperation of the school and family]. Warsaw, Poland: WsiP.

Rościszewska-Woźniak, M. (1998). Organizacja współpracy w przedszkolu [The cooperation in the Preschool]. Edukacja w przedszkolu. Warsaw, Poland: Wydawnictwo RABE.

Ukrainean Parliament. (2005). The law of Ukraine "On preschool education.". Warsaw, Poland: Parliamentary Publishing House.

Trempała, E. (1976). Wychowanie zintegrowane w środowisku szkoły [Integral education in the school environment]. Warsaw, Poland: WsiP.

Ukrainean Parliament. (2016). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (The Education Act of 2016, December 14). Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059

Ukrainean Parliament. (2008). Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. (The Law on the Status of the Teacher and the Law on Juvenile Delinquency" of 2008, July 25). Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081450917

Ukrainean Parliament. (1991). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. ("Report on the Status and Directions of Education Development" of 1991, September 7). Retrieved from https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1

Wojcik, M. (2014). W poszukiwaniu modelu praktyk nauczycielskich – z doswiadczen i refleksji nauczuciela akademickiego (pedagoga praktyk) [The search for the teaching model- from the expirience of the academic teacher]. Problemy wczesnej edukacji: issuesinearlyeducation, 2(25), 21-45.

Downloads

Published

2019-09-30

How to Cite

Tymchuk, L., Marysynets, M., Perepeliuk, I., & Mykyteihcuk, K. (2019). Organizational and Pedagogical Conditions of Preschool Educational Institution and Family Partnership in the Republic of Poland. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 11(3), 290-307. https://doi.org/10.18662/rrem/152

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now