Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport

Authors

 • Olha Palamarchuk Vinnytsia Мykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Roman Gurevych Vinnytsia Мykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Borys Maksymchuk Izmail State University of Humanities
 • Irina Gerasymova Vinnytsia Мykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Oksana Fushtey Vinnytsia Мykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Nataliia Logutina Vinnytsa National Pirogov Memorial Medical University
 • Nataliia Kalashnik Vinnytsa National Pirogov Memorial Medical University
 • Anatolii Kylivnyk Vinnytsia Мykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Iryna Haba Vinnytsia Мykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Ukraine
 • Tetiana Matviichuk Lviv State University of Physical Culture
 • Valeriy Solovyov Lviv State University of Physical Culture
 • Iryna Maksymchuk Mariupol State University

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/337

Keywords:

conventionalism, stability, activity, passivity, pragmatism, total dispersion, factors.

Abstract

Lifetime employment of specialists in physical education and sport is possible only under the conditions of enhancing their professional self-development, whose essential component is innovative activity. The article aims to identify the current level of innovation of professional activities of specialists in physical education and sport. It is also essential to determine the main characteristics of the innovation indicator during professional self-development of specialists in physical education and sport. The selected psychodiagnostic methods have made it possible to diagnose specialists in physical education and sport and reveal the main characteristics of the innovation indicator, namely, average, quadratic deviation, asymmetry and excess. The paper also used following methodologies: self-efficacy diagnosis, the level of subjective control and the style of response to changes. The research sample comprised of specialists in physical education and sport of different age groups, with different experience and qualification degree. In total, the study involved 209 participants. The total dispersion of the selected factors for the research groups with a prevailing conservative style is approximately 61%. The development of capability for innovation in specialists in physical education and sport involves enhancing their psychological qualities such as particular sensitivity to professional changes, readiness to take risks and be responsible for possible failures, independent judgment while taking professional decisions, focus on personal and professional self-development, willingness to search for new professional ideas.

 

References

Alekseev, N. G. (2002). Proyektirovaniye i refleksivnoye myshleniye [Designing and reflexive thinking]. Razvitiye lichnosti [Personality Development], 2, 43–58. http://www.dates.gnpbu.ru/2-7/Alekseev/alekseev.html

Alekseev, N. G. (2005). Metodologicheskiye printsipy proyektirovaniya obrazovatelnykh system [Methodological principles of designing educational systems]. Proyektirovaniye v obrazovanii: problemy, poiski, resheniya [Design in Education: Problems, Searches, Solutions], 4, 27–41.

Anufrieva, R. M., & Sokhan, L. I. (1982). Stil zhizni lichnosti. Teoreticheskiye i metodologicheskiye problemy [Personality lifestyle. Theoretical and methodological problems]. Kyiv: Scientific Thought. https://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks146070

Babak, M. I. (2002). Formuvannya osobystosti medyka tretoho tysyacholittya [Forming personality of medical specialists in the third millennium]. Medychna osvita [Medical Education], 1, 49–50.

Bakhmat, N., Maksymchuk, B., Voloshyna, O., Kuzmenko, V., Matviichuk, T., Kovalchuk, A., Martynets, L., Uchytel, I., Solovyov, V., Manzhos, E., Sheian, M., Alieksieiev, O., Slyusarenko, N., Zhorova, I., & Maksymchuk, I. (2019). Designing cloud-oriented university environment in teacher training of future physical education teachers. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 13231332. https://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf

Bazarov, T. Yu., & Sycheva, M. P. (2012). Sozdaniye i aprobatsiya oprosnika “Stili reagirovaniya na izmeneniya” [Creating and verifying the questionnaire, titled “Styles of Response to Changes”]. Psikhologicheskie issledovaniya [Psychological Studies], 5(25), 34–43. http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n25/724-bazarov25.html

Behas, L., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V., & Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 13331340. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20193.pdf

Belinskaya, E. P. (2006). Identichnost lichnosti v usloviyakh sotsialnykh izmeneniy [The identity of personality under the conditions of social changes]. (Postdoctoral thesis). M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow. https://www.dissercat.com/content/identichnost-lichnosti-v-usloviyakh-sotsialnykh-izmenenii

Bezliudnyi, O., Kravchenko, O., Maksymchuk, B., Mishchenko, M., & Maksymchuk, I. (2019). Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators. Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 15851590. https://efsupit.ro/images/stories/septembrie2019/Art%20230.pdf

Bolanowski, W. (2005). Anxiety about the professional future. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 18(4), 367374. http://test.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/Bol8-04-05.pdf

Byvalkevych, L., Yefremova, O., & Hryshchenko, S. (2020). Developing technical creativity in future engineering educators. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 162–175. https://doi.org/10.18662/rrem/206

Dudikova, L. V. (2011). Formuvannya hotovnosti do profesiynoho samovdoskonalennya u maybutnikh likariv [Developing readiness for professional self-development in future doctors]. (PhD thesis). M. Kotsiubynskyi Vinnytsia State Pedagogical University, Vinnytsia. http://library.vspu.net/handle/123456789/670

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 345–361. https://doi.org/10.18662/rrem/195

Golbasi, Z., Kelleci, M., & Dogan, S. (2008). Relationships between coping strategies, individual characteristics and job satisfaction: a cross-sectional questionnaire survey. The International Journal of Nursing Studies, 45(12), 1800–1806. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.06.009

Halaidiuk, M., Maksymchuk, B., Khurtenko, O., Zuma, I., Korytko, Z., Andrieieva, R., Strykalenko, Y., Zhosan, I., Syvokhop, Y., Shkola, O., Fomenko, O., & Maksymchuk, I. (2018). Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavourable conditions. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), 2284–2291. http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16733

Kaletnik, G. M., Zabolotnyi, G. M., & Kozlovskyi, S. V. (2011). Innovatsiyni modeli upravlinnya stratehichnym ekonomichnym potentsialom suchasnykh ekonomichnykh system [Innovative models of strategic management economic potential within contemporary economic systems]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual Problems of Economics], 4(118), 311. https://www.researchgate.net/publication/298002657_Innovative_models_of_strategic_economic_potential_management_within_contemporary_economic_systems

Khatsaeva, D. (2000). Razvitiye professionalnoy ustoychivosti u studentov meditsinskikh vuzov  budushchikh vrachey [The development of professional sustainability among medicine students – future doctors]. (PhD thesis). K. L. Khetagurov North Ossetian State University, Vladikavkaz. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/118606.html

Koziuk, V., Hayda, Y., Dluhopolskyi, O., & Kozlovskyi, S. (2020). Ecological performance: ethnic fragmentation versus governance quality and sustainable development. Problemy ekorozwoju – Problems of Sustainable Development. 15(1), 53–64. https://ekorozwoj.pollub.pl/no29/h.pdf

Kozlovskyi, S. V. (2010). Ekonomichna polityka yak bazovyi element mekhanizmu upravlinnya faktoramy rozvytku suchasnykh ekonomichnykh system [Economic policy as a basic element for the mechanism of managing development factors in contemporary economic systems]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual Problems of Economics], 1(103), 1320. https://www.researchgate.net/publication/293721347_Economic_policy_as_a_basic_element_for_mechanism_of_managing_development_factors_in_contemporary_economic_systems

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Nikitenko, A., Bilan, V., Sitovskyi, A., & Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 810–815. http://efsupit.ro/images/stories/iunie2018/Art%20119.pdf

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf.

Merton, R. (2006). Sotsialnaya teoriya i sotsialnaya struktura [Social theory and social structure]. Moscow: AST. https://www.twirpx.com/file/596791/

Mogilevkin, E. A. (2007). Karyernyy rost: diagnostika, tekhnologii, obucheniye [Career growth: diagnostics, technology, training]. Saint Petersburg: Speech. https://www.twirpx.com/file/1527270/

Noskova, O. G., & Yasko, B. A. (2004). O krizisakh professionalno-lichnostnogo razvitiya vracha [On crises of doctor’s professional and personal development. Vestnik Moskovskogo universiteta [Moscow University Bulletin], 14(2), 21–29. http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS_PRINT&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%93

Palamarchuk, O. M. (2017). Innovatsiyna diyalnist sotsialnykh pratsivnykiv yak faktor sotsialnoho rozvytku [Innovative activities of social workers as the factor in social development]. Molodyy vchenyy [Young Scholar], 11(51), 821–825.

Rotter, J. B. (1954). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. https://psycnet.apa.org/record/2005-06617-000

Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1995). Generalized self‐efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in Health Psychology: a User’s Portfolio. Causal and Control Beliefs (pp. 35–37). Windsor, UK: NFER‐Nelson. https://www.drugsandalcohol.ie/26768/1/General_Self-Efficacy_Scale%20(GSE).pdf

Sebalo, L., & Teslenko, T. (2020). Future teacher training for self-education activity in physical education at elementary school. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 105–119. https://doi.org/10.18662/rrem/202

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Shvalb, Yu. M. (2013). Ekoloho-psykholohichni faktory yakosti zhyttya v umovakh rozvytku suchasnoho suspilstva [Ecological and psychological factors of quality of life under the conditions of modern society development]. Kirovograd: Imex-LTD. https://www.twirpx.com/file/1875888/

Sikar, I. P. (2017). Struktura hotovnosti do profesiynoyi samorealizatsiyi [The structure of readiness for professional self-realization]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho [Scientific Journal of O. V. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University. Series: Pedagogical Sciences], 2(57), 136–149. http://mdu.edu.ua/?page_id=1502

Sitovskyi, A., Maksymchuk, B., Kuzmenko, V., Nosko, Y., Korytko, Z., Bahinska, O., Marchenko, O., Nikolaienko, V., Matviichuk, T., Solovyov, V., Khurtenko, O., Slyusarenko, N., Zhorova, I., & Maksymchuk, I. (2019). Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development. Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 1532–1543. http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23502

Vasiuk, A. G. (1992). Psikhologicheskiye osobennosti professionalnogo razvitiya [Psychological features of professional development]. (PhD thesis). K. Tsiolkovskiy Kaluga State Pedagogical Institute, Kaluga. https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-osobennosti-professionalnogo-stanovleniya-lichnosti-vracha/read

Zeer, E. F. (2002). Professionalno-obrazovatelnoye prostranstvo lichnosti [The professional educational space of personality]. Yekaterinburg: RGPPU. http://flogiston.ru/reviews/books/zeer

Downloads

Published

2020-12-18

How to Cite

Palamarchuk, O., Gurevych, R., Maksymchuk, B., Gerasymova, I., Fushtey, O., Logutina, N., Kalashnik, N., Kylivnyk, A., Haba, I., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020). Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 118-136. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/337

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now