Psychological and Pedagogical Peculiarities of Romanian Students’ Initial Socialization in Bukovina

Authors

  • Svitlana Sobkova Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
  • Yuriy Sobkov Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/277

Keywords:

ethnic minority, social-psychological adaptation, socialization, personal anxiety, social stress, general educational anxiety

Abstract

The article deals with the issue of students’ socialization during their studies at the university. The main peculiarity of the research under discussion is its focus on the contingent of students, who represent ethnic minorities in such a multiethnic area of Ukraine as Bukovina. The article lays particular emphasis on the peculiarities of such students’ socialization at the initial stage of their university studies through comparing the obtained results of learning social-psychological adaptation as a part of the socialization process, as well as through the factors affecting it. The results, obtained within Romanian and Ukrainian study groups, are compared. The authors of the article have carried out the data analysis for each category of respondents. In this respect, they have traced the difference in first-year students’ social-psychological adaptation. Based on the results of empirical research, the distribution of the levels of functioning of personal adaptability for each individual category of respondents was carried out, followed by comparative analysis. The empirical data obtained are described for Ukrainian and Romanian students in ethnically homogeneous and ethnically diverse academic groups. Within the study of the peculiarities of social-psychological adaptation as a component of the process of personal socialization, the study of the levels of personal and reactive anxiety was conducted. In addition, results were obtained concerning the study of the characteristics of social stress and general anxiety in the institution. Thus, on the basis of the analysis of diagnostic data, the description of the main psychological and pedagogical problems that influence the process of socialization of students representing the ethnic group “Romanians” (at the initial stage of their studies at the university) has been made.

Key words: ethnic minority; social-psychological adaptation; socialization; personal anxiety; social stress; general educational anxiety.

Author Biographies

Svitlana Sobkova, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Psychology

Yuriy Sobkov, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PhD in Philology, Associate Professor, Department of Foreign Languages for Humanities

References

Abulkhanova-Slavska, K. (1981). Razvitie lichnosti v protsesi zhiznedeyatelnosti. [Personality Development in the Process of Life]. Psikhologiya formirovaniya I razvitiya lichnosti. Red Antsifirova L. M., Nauka. 29-45.

Alekseeva, V. (2016). Sotsializatsia studentskoii molodi v pozanavchalnii diyalnosti yak sotsialno-pedagogichna problema [Socialization of Students in Extracurricular Activities as a Social-Pedagogical Issue]. Pedagogichni nauky: teoria, istoria, innovatsiini tekhnologii, 5, 419-425.

Andreeva, G. (2001). Sotsialnaya psykhologiya [Social Psychology]. Aspekt press.

Arkhipova, S. (2002). Sotsialna pedagogika: (navch.-metod. posib) [Social Pedagogy]. Mystetska linia.

Astin, A., Vogelgesang, L., Ikeda, E., & Yee, J. (2000). How service learning affects students. Higher Education Research Institute, University of California.

Ball, G. (2006) Poniatie adaptatsii і ego znachenie dlya psikhologii lichnosti. [The Concept of Adaptation and its Importance for Psychology of a Personality]. Osnova.

Bandura, O. (2000). Samoaktualizatsiya yak mekhanizm formuvannia integrovanogo styliu zhyttya osobystosti [Self-Actualization as a Mechanism for Forming an Integrated Lifestyle of a Personality]. Kroky do kompetentnosti ta integratsii v suspilstvo: (nauk.-metod.zb.) red.Sofii N., Ermakov I. Kontekst.

Bekh, I. (2003). Vykhovannia osobystosti [Personality Upbringing]. Lybid.

Bromlei, Yu. (1987). Etnosy і etnicheskie protsesy kak predmet isledovaniya. [Ethnos and Ethnic Processes as a Subject of Research]. Etnicheskie protsesy v sovremennom mire. Nauka.

Bulaev, V., Koverkina, E., Soshenko, M., Shmyrev, V., & Shmyrev, D. (2016). Socialization of Student’s Youth as a Factor of Development and Social Renewal of the Contemporary Society: By Experience of the Russian State Social University. International Review of Management and Marketing, 6(53), 53-64.

Eyler, J. (2002). Reflection: Linking service and learning – Linking students and communities. Journal of Social Issues,58, 517-534.

Furduy, S. (2018). Rol fizychnoi kultury v protsesi sotsializatsii studentskoi molodi. [The Role of Physical Education in the Process of Students’ Socialization]. Molodyi vchenyi, 1, 395-398.

Furman, A. (2003). Psykhodiagnostyka osobystisnoi adaptovanosti [Psychodiagnostics of Personal Adaptability]. Ekonomichna dumka.

Ikonnikov, S. (1988). Sotsiologiya molodyozhi і problem komunisticheskogo vospitaniya [Sociology of Youth and Problems of Communist Upbringing]. LIK.

Jonasson, C. (2012). Why stay? The development of student retention processed in everyday life in a Danish vocational school [Unpublished PhD tjesis]. Aarhus University.

Kagan, M. (1988). Mir Obschenia [The World of Communication]. Politizdat.

Khanin, Yu. (1978) Issledovanie trevogi v sporte [The Study of Anxiety in Sports]. Voprosy psykhologii, 6, 94-104.

Korostelina, K. (2008). Kulturnye Determinanty Mezhetnicheskikh otnoshenii [Cultural Determinants of Interethnic Relations]. Ucheb. Zapiski TNU. http://www3. crimea.edu/tnu/magazine/scientist/index.htm.

Lebedeva, N. (2009). Sotsialno-psikhologicheskie problemy akkulturatsii migrantov iz respublik Severnogo Kavkaza I Zakavkazia v megapolise [Social-Psychological Problems of Acculturation of the Migrants from of the North Caucasus and Transcaucasia Republics in the Megapolis]. Migratsionnye protsesy і problemy adaptatsii: monografia. Red Konstantinov. PGPU.

Lysovskyi, V. (2000). Dukhovnyi mir I tsennostnye orientatsii molodiozhi rossii [The Spiritual World and the Value Orientations of the Russian Youth]. SPbGUP.

Lozhkin, G. (2007). Psikhologiya konfliktu: teoriya i suchasna praktyka [Psychology of Conflict: Theory and Modern Practice]. Profesional.

Lurie, S. (1998). Istoricheskaya etnologiya [Historical Ethnology]. Aspekt Press.

Mischenko, O. (2011) Sotsialno-psykhologichni determinanty ekonomichnoi kultury studentskoi molodi [Social-Psychological Determinants of Economic Students’ Culture]. Dys. kand. psykh nauk.: 19.00.05 “Sotsialna psykhologia; psykhologiya sotsialnoi roboty ”. NAPN Ukrainy, In-t psychologii im. G. S. Kostyuka. Kyiv.

Movchan, Ya. (2015). Struktura Profesiinoi sotsializatsii studentiv inzhenernykh spetsialnostei [The Structure of Professional Socialization of Engineering Students]. Pytannia psykhologii: Visnyk Natsionalnogo universytetu oborony Ukrainy, 3. 187-191.

Moskalenko, V. (2005). Problema vykhovannia v konteksti sotsializatsii osobystosti. [The Problem of Upbringing in the Context of Personality Socialization]. Sotsialna psykhologiya, 2, 3-17.

Mudryk, A. (1991). Sotsializatsiya i “smutnoe” vremia [Socialization and "Wicked" Times]. Znanie.

Orban-Lembryk, L. (2006). Psykhologiya etnichnykh spilnostei I grup: Vid pershykh naukovykh rozvidok do suchasnykh napriamiv doslidzhen [Psychology of Ethnic Communities and Groups: From the First Scientific Attempts to Modern Areas of Research]. Sotsialna psykhologiya, 4, 38-57.

Pavlenko, V., & Taglin, S. (1998). Zagalna kontseptsiya etnopsykhogenezu ta problema formuvannia etnichnoi kompetentsii osoby [The General Concept of Ethnopsychogenesis and the Problem of Formation of Person’s Ethnic Competence]. Kulturologichni ta psycho-pedagogichni aspekty gumanizatsii osvity. Red. Ball G. Naukova dumka.

Parygin, B. (1978). Nauchno-tekhnicheskaya revolutsiya i lichnost: sotsialno-psykhologicheskie problem [The Scientific and Technical Revolution and Personality: Social-Psychological Problems]. M. Politizdat.

Petrovskyi, A. (1984). Problema razvitiya lichnosti s pozitsii sotsialnoi psykhologii. [The Problem of Personality Development from the Standpoint of Social Psychology]. Voprosy psykhologii, 4, 15-29.

Piren M. (2007). Etnopolityka v Ukraini: sotsiopsykhologichnyi analiz [Ethnopolitics in Ukraine: Social-Psychological Analysis]. Un-t “Ukraina”.

Pomohaci, M., & Sopa, I. (2016) Study Regarding Socialization and Social Integration of Students. Gruyter Scientific Bulletin, XXI,1(41), 46-53.

Posnova, T. (2008). Sotsialno-psykhologichni chynnyky politychnoi sotsializatsii studentskoi molodi [Social-Psychological Factors of Students’ Political Socialization]. Dys. kand. psykh nauk. : 19.00.05 “Sotsialna psykhologia; psykhologiya sotsialnoi roboty ”. NAPN Ukrainy. In-t psychologii im. G. S. Kostyuka. Kyiv..

Rogov, E. (2001). Nastolnaya kniga prakticheskogo psikhologa [The Table Book of a Practical Psychologist]. Vlados-press.

Romanovska, D. (2005). Psykhologichnyi suprovid adaptatsiinogo period pyatyklasnykiv [Psychological Support of the Adaptation Period of Fifth Graders]. Tekhnodruk.

Savchenko, S. (2003). Sotsializatsiya studentcheskoi molodiozhi v usloviyakh regionalnogo obrazovatelnogo prostranstva [Socialization of Students in the Conditions of Regional Educational Space]. Alma-mater.

Sobkova, S. (2009). Osnovni teoretychni pidkhody do vyvchennia problem sotsializatsii osobystosti [Basic Theoretical Approaches to the Study of the Problem of Socialization of Personality]. Mizhnarodna nauk-pryk. Konf.

Tierney, W. & Bensimon, E. (1996). Promotion and tenure: Community and socialization in academe. Suny Press.

Vainola, R., & Rudkevych, N. (2016). Mekhanizmy sotsializatsii studentskoi molodi v osvitniomu seredovyschi vyschogo navchalnogo zakladu [Mechanisms of Students’ Socialization in the Educational Environment of a Higher Education Institution]. Natsionalnyi chasopys Natsionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni M. Dragomanova. Seria 11. Sotsialna robota. Sotsialna pedagogika. vyd. NPU.

Vasylchenko, O. (2003). Etnosotsialni uyavlennia v strukturi ”Ya-Kontsept” universytetskoi molodi [Ethno-Social Representations in the Structure of the "I-concept" of University Youth]. Аvtoref, dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykh. nauk: spets. 19.00.05 “Sotsialna psykhologia; psykhologiya sotsialnoi roboty”. NAPN Ukrainy. In-t psychologii im. G. S. Kostyuka. Kyiv..

Vorozhbyt, S. (2011). Pochuttia doviry yak chynnyk sotsialno-psykhologichnoi adaptatsii studentiv. [Feeling of Trust as a Factor of Students’ Social and Psychological Adaptation]. Аvtoref, dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykh. nauk: spets. 19.00.05 “Sotsialna psykhologia; psykhologiya sotsialnoi roboty ”. NAPN Ukrainy. In-t psychologii im. G. S. Kostyuka. Kyiv.

Voytovska, A. (2017). Gender aspects of socialization of the students. Social Work and Education, 4(1),126-135.

Weidman, J. (2006). Socialization of Students in Higher Education: Organizational Perspectives. In C. C. Conrad & R. C. Serlin (Eds.), The Sage Handbook for Research in Education: Engaging Ideas and Enriching Inquiry (pp. 253-262). Sage Publications.

Zhubiashvili, I. (2009). Stavlennia do groshei yak factor ekonomichnoi sotsializatsii starshoklasnykiv [Attitude to Money as a factor of Economic Socialization of High School Students]. Dys. kand.psykh nauk.: 19.00.05 “Sotsialna psykhologia; Psykhologiya sotsialnoi roboty ”. NAPN Ukrainy. In-t psychologii im. G. S. Kostyuka. Kyiv.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

Sobkova, S., & Sobkov, Y. (2020). Psychological and Pedagogical Peculiarities of Romanian Students’ Initial Socialization in Bukovina. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(2), 251-266. https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/277

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now