Developing the Competency of Future Physical Education Specialists in Professional Interaction in the Field of Social Communications

Authors

 • Rymma Redchuk Private Higher Educational Establishment Academy of Recreational Technologies and Law
 • Tetiana Doroshenko T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”
 • Nataliia Havryliuk Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics
 • Serhii Medynskii Lviv State University of Physical Culture
 • Ruslana Soichuk Rivne State University of the Humanities
 • Oksana Petrenkо Rivne State University of the Humanities
 • Roman Pavelkiv Rivne State University of the Humanities
 • Petro Rybalko Sumy Makarenko State Pedagogical University
 • Nelia Maliar Ternopil National EconomicUniversity
 • Eduard Maliar Ternopil National EconomicUniversity
 • Myroslava Chornodon Vasyl’ Stus Donetsk National University
 • Vitalii Boretskyi Vasyl’ Stus Donetsk National University

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/346

Keywords:

training stages, pedagogical conditions, model, professional ethics, business communication, manager.

Abstract

The optimal combination of professional and personal qualities is extremely significant for professional activities of physical education specialists, who can engage in professional interaction in the field of social communications. The study aims to theoretically justify pedagogical conditions and experimentally verify the model of developing the competency of future physical education specialists in professional interaction in the field of social communications. At the formative stage, the following pedagogical conditions have been implemented: providing higher professional education of future physical education specialists with relevant information support; implementing an optimal combination of traditional and innovative modes of teaching, which assist the student in adapting to real-life conditions. The control group included in 36 individuals and the experimental group  32 individuals. The following methods have been used, namely, the questionnaire, titled “Clarifying Motivation to Achieve the Goal and the Striving for a High Social Status; the tests compiled by the author; the test, titled “Managerial Duties and Employee Relations”; a test for determining the ability to work in the system “man – man” and the test “Evaluating Organization and Communication Skills”. After the pedagogical experiment, 15.28% of CG students and 22.92% of EG students were at a high level of competency in professional interaction in the field of social communications. The results of the pedagogical experiment prove the effectiveness of the determined pedagogical conditions and the suggested model for developing the competency of future physical education specialists in professional interaction in the field of social communications.

 

References

Bakhmat, N., Maksymchuk, B., Voloshyna, O., Kuzmenko, V., Matviichuk, T., Kovalchuk, A., Martynets, L., Uchytel, I., Solovyov, V., Manzhos, E., Sheian, M., Alieksieiev, O., Slyusarenko, N., Zhorova, I., & Maksymchuk, I. (2019). Designing cloud-oriented university environment in teacher training of future physical education teachers. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 13231332. https://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf

Behas, L., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V., & Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 13331340. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20193.pdf

Berehova, O. M. (2006). Komunikatsiia v sotsiokulturnomu prostori Ukrainy: tekhnolohiia chy tvorchist [Communication in Ukraine’s sociocultural space: technology or creativity]. Kyiv: P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. https://scholar.google.com/scholar?cluster=11344622534352174108&hl=en&oi=scholarr

Bezdrabko, V. V. (2009). Dokumentoznavstvo v Ukraini: instytutsionalizatsiia ta suchasnyi rozvytok [Records management in Ukraine: institutionalization and modern development]. Kyiv: Chetverta khvylia. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5238

Bezliudnyi, O., Kravchenko, O., Maksymchuk, B., Mishchenko, M., & Maksymchuk, I. (2019). Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators. Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 1585-1590. https://efsupit.ro/images/stories/septembrie2019/Art%20230.pdf

Devterov, I. V. (2011). Kharakter sotsialnoi komunikatsii v merezhi Internet [The nature of social communication on the Internet]. Teoriya ta praktyka upravlinnya sotsialnymy systemamy [Theory and Practice of Social Systems Management], 3, 67–71. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/521

Halaidiuk, M., Maksymchuk, B., Khurtenko, O., Zuma, I., Korytko, Z., Andrieieva, R., Strykalenko, Y., Zhosan, I., Syvokhop, Y., Shkola, O., Fomenko, O., & Maksymchuk, I. (2018). Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavourable conditions. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), 2284–2291. http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16733

Horovyi, V. M. (2010). Sotsialni informatsiini komunikatsii, yikh napovnennia i resurs [Social information communications, their content and resource]. Kyiv: NVTs NBUV. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003131

Habermas, J. (2000). Moralnoe soznanie i kommunikativnoe deistvie [Moral consciousness and communicative action]. Saint Petersburg: Science. https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/frankfurtskaja_shkola/khabermas_moralnoe_soznanie_i_kommunikativnoe_dejstvie/57-1-0-26

Kholod, O. M. (2011). Sotsialni komunikatsii: sotsio- ta psykholinhvistychnyi analiz [Social communications: socio-psycholinguistic analysis]. Lviv: PAIS. https://www.twirpx.com/file/2854365/

Kokanova, R. A. (2008). Formirovanie gotovnosti spetsialista – budushchego dokumentoveda k ispolzovaniiu informatsionnykh tekhnologii v professionalnoi deiatelnosti [Developing readiness of future physical education specialist to use information technologies in professional activity]. Chelovek i obrazovanie [Man and Education], 4, 70–75. https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-gotovnosti-spetsialista-buduschego-dokumentoveda-k-ispolzovaniyu-informatsionnyh-tehnologiy-v-professionalnoy

Lerner, I. Ya. (1981). Didakticheskie osnovy metodov obucheniia [Didactic foundations of teaching methods]. Moscow: Pedagogy. https://obuchalka.org/2016110991703/didakticheskie-osnovi-metodov-obucheniya-lerner-i-ya-1981.html

Luman, N. (2004). Obshchestvo kak sshchtsialnaia sistema [Society as a social system]. Moscow: Logos. http://yanko.lib.ru/books/cultur/luman-ob_kak_soc-sistema-8l.pdf

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Nikitenko, A., Bilan, V., Sitovskyi, A., & Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 810–815.http://efsupit.ro/images/stories/iunie2018/Art%20119.pdf

Malyk, H. D. (2009). Kompetentnisnyi pidkhid u profesiinii osviti: istoriia, teoriia, praktyka [The competency-based approach in professional education: history, theory, practice]. Ivano-Frankivsk: IMSTA.

Matviienko, O. V. (2005). Navchannia metodom dyskusii yak spilna diialnist studentiv i vykladachiv u vyshchii shkoli [The discussion method as a joint activity of students and teachers in higher education]. Zhurnal Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pedahohika [Journal of Lviv National University. Series: Pedagogy], 19(2), 26–31. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/6194

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Mingaleeva, A. V. (2011). Pedagogicheskie usloviia formirovaniia gotovnosti k professionalno-lichnostnomu samorazvitiiu u budushchikh ekonomistov [Pedagogical conditions for developing readiness for professional and personal self-development among future economists]. (Abstract of PhD thesis). Kazan State Technology University, Kazan. https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-gotovnosti-k-professionalno-lichnostnomu-samorazvitiy

Nazarenko, N. S. (2008). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh dokumentoznavtsiv u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin [Developing communicative competence of future physical education specialists through studying humanities]. (PhD thesis). M. Kotsiubynskyi Vinnytsia State Pedagogical University, Vinnytsia. http://www.disslib.org/formuvannja-komunikatyvnoyi-kompetentnosti-majbutnikh-dokumentoznavtsiv-u-protsesi.html

Popchuk, O. V. (2010). Orhanizatsiia predstavnytskykh zakhodiv» yak navchalna dystsyplina u profesiinii pidhotovtsi dokumentoznavtsiv [Organizing representative activities as a discipline in professional training of physical education scientists]. Proceedings of the 7th International Research and Practical Conference on Physical education. Library Studies. Information activity. Kyiv: The Institute for State Management and Information Activity. http://lib-hdak.in.ua/ecatalog/page_lib.php?docid=127390&mode=DocBibRecord

Redchuk, R. O. (2013). Testovi zavdannia z dystsypliny “Profesiina etyka” dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Test tasks within the course on professional ethics for students]. Kyiv: Kobzar.

Redchuk, R. O. (2014). Features of design of formation of readiness of future specialists in documentation science to the professional interaction in the social communications sphere. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Моdеrn Problems of Management: Economics, Education, Health Сarе and Рharmасу. Opole: Тhe Academy of Management and Administration in Opole.

Redchuk, R. O., & Karpyuk, R. P. (2014). The formation and development of the speciality “documentation science and informative activity” in Ukraine. Geneva: Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists “Science”

Rizun, V. V. (2010). Do pytannia pro sotsialnokomunikatsiinyi pidkhid u nautsi [On the issue of social communication approach in science]. Komunikatsiia [Communication], 1, 35–36. https://issuu.com/the_communication/docs/27-37

Romanyshyn, Yu. L. (2011). Formuvannia hotovnosti maibutnikh dokumentoznavtsiv-menedzheriv do profesiinoi diialnosti zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Developing readiness of future physical education managers/specialists for professional activity using information and communication technologies]. (PhD thesis). V. Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopil. http://www.disslib.org/formuvannja-hotovnosti-majbutnikh-dokumentoznavtsiv-menedzheriv-do-profesiynoyi.html

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Shvetsova, H. М. (2002). Dokument i knyha v systemi sotsialnykh komunikatsii [Document and book in the system of social communications]. (Abstract of postdoctoral thesis). Rivne State Humanities University, Rivne. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1857284

Sitovskyi, A., Maksymchuk, B., Kuzmenko, V., Nosko, Y., Korytko, Z., Bahinska, O., Marchenko, O., Nikolaienko, V., Matviichuk, T., Solovyov, V., Khurtenko, O., Slyusarenko, N., Zhorova, I., & Maksymchuk, I. (2019). Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development. Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 1532–1543. http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23502

Trishchuk, O. V. (2009). Fenomen naukovo-informatsiinoho dyskursu u sferi sotsialnykh komunikatsii [The phenomenon of scientific information discourse in the field of social communications]. (Abstract of postdoctoral thesis). T. Shevchenko Kyiv National University, Kyiv.

Vykhodets, O. M. (2010). Sotsialni komunikatsii v kulturi ukrainskoi orhanizatsii [Social communications in the culture of the Ukrainian organization]. Odesa: Oltekh.

Zarzhevska, N. I. (2006). Masova komunikatsiia [Mass communication]. Cherkasy: Brama-Ukraina.

Downloads

Published

2020-12-18

How to Cite

Redchuk, R., Doroshenko, T., Havryliuk, N., Medynskii, S., Soichuk, R., Petrenkо O., Pavelkiv, R., Rybalko, P., Maliar, N., Maliar, E., Chornodon, M., & Boretskyi, V. (2020). Developing the Competency of Future Physical Education Specialists in Professional Interaction in the Field of Social Communications. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 289-309. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/346

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now