Training Primary School Teachers to Organize Collective Forms of Work in Small Rural Schools

Authors

  • Larysa Prysiazhniuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical Univercity
  • Liudmyla Gusak Lesia Ukrainka Eastern European University
  • Viktoriia Prokopchuk Rivne State University for the Humanities
  • Liubov Prokopiv Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • Natalia Vyshnivska Borys Grinchenko Kyiv University
  • Liudmyla Romanenko Borys Grinchenko Kyiv University

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/415

Keywords:

pedagogical conditions, pedagogical environment, professionalization of activity, axiological provision, stimulating oversituational activity, reflective analysis

Abstract

There appears to be an urgent need to improve the system of training qualified specialists for small schools who can respond to modern changes in education, meet socio-economic needs of the village, follow the major trends in the development of school theory and practice and creatively implement the acquired professional knowledge and skills under the conditions of small different age groups. The paper aims to determine pedagogical conditions, develop and theoretically justify a methodology for training future primary school teachers to organize collective forms of work in small rural schools and experimentally verify its effectiveness. The methodology for training future primary school teachers to organize collective forms of work in small rural schools involves acquiring the content of professional training in a specially modelled pedagogical environment by students during the whole period of university study. The following empirical methods were used: observations, surveys, expert assessment, an analysis of products of students’ creative activity, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics (a chi-square (c2)) statistic). An analysis of the results obtained from the control experiment shows some positive dynamics in the readiness of future primary school teachers for this activity (the percentage of students with a creative-and-interpretive level has increased by 16%, whereas the number of students with a fragmentary-and-formal level has decreased by 17.1%), which proves the effectiveness of the developed methodology. The experimental work has significantly enriched the axiological potential of future teachers from small rural schools and developed their system of psycho-pedagogical knowledge about the organization of collective activities of pupils from different age groups, as well as their skills needed to plan, design and organize inter-age interaction in its various forms and conduct a reflective analysis of their pedagogical activity.

References

Ananev, B. G. (1968). Chelovek kak predmet poznaniia [Individual as the subject of knowledge]. Leningrad: LGU. http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_chelovek-kak-predmet_1968/fs,1/

Bakhmat, N., Maksymchuk, B., Voloshyna, O., Kuzmenko, V., Matviichuk, T., Kovalchuk, A. … Maksymchuk, I. (2019). Designing cloud-oriented university environment in teacher training of future physical education teachers. Journal of Physical Education and Sport, 19 (4), 1323-1332. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf

Barvinskyi, O. (1889). Dukhovna skorozrilist molodizhi [Spiritual maturity of youth]. Teacher, 4-6, 65-75.

Behas, L., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V. … Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19 (4), 1333-1340.

Bekh, I. (2002). Kolektyv yak chynnyk stvorennia unikalnoi sytuatsii vykhovannia osobystosti [A team as a factor in creating a unique situation of personal education]. Headmaster, 6, 8.

Bezliudnyi O., Kravchenko O., Maksymchuk B., Mishchenko M., Maksymchuk, I. (2019) Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators (2019). Journal of Physical Education and Sport, 19 (3), Art 230 pp. 1585. http://efsupit.ro/images/stories/septembrie2019/Art%20230.pdf

Bibik, N. M. (2004), Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia [A competency-based approach: a reflective application analysis]. In O. V. Ovcharuk (Ed.), A Competency-Based Approach in Modern Education: the World Experience and Ukrainian Prospects (pp. 4752). Kyiv: K.I.S.

Bida, O. A. (2002). Silska pochatkova shkola v konteksti reformuvannia systemy osvity v Ukraini [Rural primary schools in the context of reforms in Ukraine’s education system] Kyiv: Naukovyi svit.

Bodalev, A. A. (1982). Vospriiatie i ponimanie cheloveka chelovekom [Individual’s perception and understanding of other individuals]. Moscow: MGU. http://pedlib.ru/Books/5/0251/5_0251-1.shtml

Bondar, V. I. (2000). Teoriia i tekhnolohiia upravlinnia protsesom navchannia v shkoli [The theory and technology of school learning management]. Kyiv: Shkoliar.

Bozhovich, L. I. (1995). Problemy formirovaniia lichnosti [Some problems of personality development]. Voronezh: MODEK. http://elib.gnpbu.ru/text/bozhovich_problemy-formirovaniya-lichnosti_2001/fs,1/

Bunakov, N. (1906). Selskaia shkola i narodnaia zhizn. Nabliudeniia i zametki selskogo uchitelia [Rural school and folk life. Observations and notes of a rural teacher]. Saint-Petersburg: Obshchestvennaya polza. http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?bookhl=&book=bunakov_selskaya-shkola_1906

Burlaka, Ya. I., & Vykhrushch, V. O. (1984). Pro formy orhanizatsii navchalnoi diialnosti shkoliariv [On the forms of organizing educational activity of schoolchildren]. Soviet School, 5, 39–44.

Cheredov, I. M. (1983). Metodika planirovaniia shkolnykh form organizatsii obucheniia [The methodology for planning school forms of learning organization]. Omsk: A. M. Gorkiy Omsk State Pedagogical University.

Davydov, V. V. (1986). Problemy razvivaiushchego obucheniia: opyt teoreticheskogo i eksperimentalnogo psikhologicheskogo issledovaniia [Some problems of developmental education: the experience of theoretical and experimental psychological research]. Moscow: Pedagogika. https://www.twirpx.com/file/556399/

Diachenko, V. K. (1991). Sotrudnichestvo v obuchenii: o kollektivnom sposobe uchebnoi raboty [Collaboration in learning: a collective way of learning]. Moscow: Prosveshchenie. http://pedlib.ru/Books/5/0304/5_0304-1.shtml

Durai-Novakova, K. M. (1983). Formirovanie professionalnoi gotovnosti k deiatelnosti [Developing professional readiness for activity]. Moscow: Prosveshchenie. https://search.rsl.ru/ru/record/01008797264

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11 (4), 345-361. http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1604/pdf

Halaidiuk, M., Maksymchuk, B., Khurtenko, O., Zuma, I., Korytko, Z., Andrieieva, R. … Maksymchuk, I. (2018). Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavourable conditions. Journal of Physical Education and Sport, 18 (4), 2284–2291. http://efsupit.ro/images/stories/decembrie2018/Art%20344.pdf

Hilbukh, Yu. Z., & Kyrychuk, O. V. (1996). Shkilnyi klas: yak piznaty y vykhovaty yoho dushu [A school class: how to know and educate its soul]. Kyiv: Perspektyva. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=61999

Kaletnik, G. M., Zabolotnyi, G. M. Kozlovskyi, S. V. (2011), «Innovative models of strategic management economic potential within contemporary economic systems», Actual Problems of Economics, Vol, 4(118), pp. 3-11.

Karpenchuk, S. H. (2005). Teoriia i metodyka vykhovannia [Theory and methods of education]. Kyiv: Vyshcha shkola. http://lib.istu.edu.ua/index.php?p=23&id=1476&par=469&page=1

Kasiarum, N. V., Korol, V. M., Kuzminskyi, A. I., & Prokopenko, L. I. (2006). Teoretyko-metodolohichni zasady zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu v silskii malokomplektnii shkoli [Theoretical and methodological principles of ensuring the educational process in a small rural school]. Cherkasy: Bohdan Khmelnytskyi Cherkasy National University.

Kolomiiets, A. M. (2007). Informatsiina kultura vchytelia pochatkovykh klasiv [Information culture of primary school teachers]. Vinnytsia: VDPU.

Kolominskiy, Ya. L. (1976). Psikhologiia vzaimootnoshenii v malykh gruppakh: obshchie i vozrastnye osobennosti [The psychology of relationships in small groups: general and age characteristics]. Minsk: BGU. http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:17797/Source:default

Kondrashova, L. V. (1983). Moralno-psykholohichna hotovnist studenta do vchytelskoi diialnosti [Moral and psychological readiness of students for teaching]. Kyiv: Vyshcha shkola.

Kuz, V. (2005). Hotuiemo silskoho vchytelia-vykhovatelia [Training a rural teacher and mentor]. Ukraine’s Rural School, 1, 79.

Kyrychuk, O. V. (1983). Formuvannia v uchniv aktyvnoi zhyttievoi pozytsii [Developing pupils’ active life position]. Kyiv: Radianska shkola. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001167372/

Leontev, A. N. (1975). Deiatelnost. Soznanie. Lichnost [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat. https://www.marxists.org/russkij/leontiev/1975/dyeatyelnost/deyatyelnost-soznyanie-lichnost.pdf

Linenko, A. F. (1995). Pedahohichna diialnist i hotovnist do nei [Pedagogical activity and readiness for it]. Odesa: OKFA.

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I. … Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18 (2), 810–815. http://efsupit.ro/images/stories/iunie2018/Art%20119.pdf

Markova, A. K., Matis, T. A., & Orlov, A. B. (1990). Formirovanie motivatsii ucheniia [Shaping learning motivation]. Moscow: Prosveshchenie. http://pedlib.ru/Books/1/0389/1_0389-1.shtml

Meleshko, V. (1999). Problemy silskoi malokomplektnoi shkoly [Some problems of a small rural school]. Primary School, 2, 18.

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O. … Maksymchuk, I. (2019). Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51 (1), 46–93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Mudrik, A. V. (1983). Lichnost shkolnika i ee vospitanie v kollektive [The pupil’s personality The identity and its development in the team]. Moscow: Znanie.

Nerubasska, A., Maksymchuk, B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11 (2), 240-255. https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2625

Nor, K. F. (1997). Hrupovi formy navchalnoi diialnosti yak zasib rozvyvalnoho navchannia molodshykh shkoliariv [Group forms of educational activity as a means of developmental learning of primary school children]. (Abstract of PhD thesis). M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/27554/1/100313528.pdf

Pervin, I. B. (1985). Kollektivnaia uchebno-poznavatelnaia deiatelnost shkolnikov [Collective educational and cognitive activities of pupils]. Moscow: Pedagogika. https://www.twirpx.com/file/1315668/

Petrova, I. V. (2017). Renesansna kontseptsiia dozvillia za tvoramy Petrarky [The Renaissance concept of leisure in the works of Petrarch]. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 3, 37. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2017_3_3

Petrovskiy, A. V. (1973). Opyt postroeniia sotsialno-psikhologicheskoi kontseptsii gruppovoi aktivnosti [Some experience of building a socio-psychological concept of group activity]. The Issues of Psychology, 5, 3–16.

Savchenko, O. Ya. (1999). Pro stan ta perspektyvy rozvytku zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u silskii mistsevosti: vystup na Kolehii Ministerstva osvity y nauky Ukrainy vid 28 zhovtnia 1998 roku [On the conditions and prospects of developing secondary schools in rural areas: a speech at the Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine on October 28, 1998]. Primary School, 1, 13.

Shchukina, G. I. (1988). Pedagogicheskie problemy formirovaniia poznavatelnykh interesov uchashchikhsia [Pedagogical problems in the development of learners’ cognitive interests]. Moscow: Pedagogika.

Sheremet M., Leniv Z., Loboda V., Maksymchuk B. (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Sitovskyi A., Maksymchuk B., Kuzmenko V., Nosko Y., Korytko Z., Bahinska O. … Maksymchuk, I. (2019). Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development (2019). Journal of Physical Education and Sport, Vol.19 (3), Art 222, pp. 1532 – 1543. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf

Suvorova, G. F. (1990). Obuchenie v malokomplektnoi selskoi shkole: 5-9 klassy [Education in a small rural school: grades 5-9]. Moscow: Prosveshchenie.

Tsukerman, G. A. (1992). Sovmestnaia uchebnaia deiatelnost kak osnova formirovaniia umeniia uchitsia [Joint educational activity as the basis for developing the ability to learn]. (Abstract of postdoctoral thesis). Research Institute of General and Educational Psychology, Moscow. http://psychlib.ru/mgppu/disers/Zsy-1992/ZSy-a-39.htm

Umanskiy, L. I. (1975). Poetapnoe razvitie gruppy kak kollektiva [The stage-by-stage development of a group as a team]. In K. K. Platonov (Ed.), Team and Personality (pp. 77-87). Moscow: Nauka.

Vodovozov, V. (1873). Kniga dlia uchitelei [The book for teachers]. Saint-Petersburg: Tipografiia I. I. Glazunova. http://az.lib.ru/w/wodowozow_w_i/

Vygotsky, L. S. (1991). Pedagogicheskaia psikhologiia [Pedagogical psychology]. Moscow: Pedagogika. https://sheba.spb.ru/shkola/ped-psih-1991.htm

Vykhrushch, V. O. (1997). Teoretychni osnovy ta aktualni problemy suchasnoi dydaktyky [Theoretical principles and current problems of modern didactic]. Ternopil: Ternopil Experimental Institute for Teacher Education. https://www.bestreferat.ru/referat-137747.html

Downloads

Published

2021-08-13

How to Cite

Prysiazhniuk, L., Gusak, L., Prokopchuk, V., Prokopiv, L., Vyshnivska, N., & Romanenko, L. (2021). Training Primary School Teachers to Organize Collective Forms of Work in Small Rural Schools. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(2), 147-166. https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/415

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now