Primary Education in Ukraine. History and European Priorities

Authors

  • Tetiana Havrylenko T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium», Chernihiv, Ukraine, V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, Kyiv, Ukraine
  • Tatiana Doroshenko T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, Chernihiv, Ukraine
  • Vira Vykhrushch National University «Lviv Polytechnic», Lviv, Ukraine
  • Tetiana Hurkova 4 Public Educational Institution, Zaporizhzhia Regional Institute of Post Graduate Pedagogical Education” Zaporizhzhia Regional Council, Zaporizhzhia, Ukraine
  • Ivan Bykov T. Н. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium", Chernihiv, Ukraine
  • Tetyana Zenchenko Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Hlukhiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/503

Keywords:

Ukrainian society, education reform, educational policy, school practice, all-round development of children, restructuring processes

Abstract

The article briefly discusses the main models of providing primary education in the leading countries of Europe, in particular, the organization of the educational process. Against their background and as a result of historical consideration (the long experience of the totalitarian regime), it is shown how post-Soviet Ukraine reached its transitional system of primary education. The international value of the article lies in the demonstration of the historical totalitarian influence on primary education in comparison with the countries of ancient democracies. The article may be of interest to educational historians, specialists in comparative pedagogy, etc. Goals as a determining component in the system of primary education were formed under the influence of state educational policy, the needs of society, school practice, research in the field of primary education. The invariant goals of primary education in the chosen chronological framework remained the all-round development of children of primary school age; upbringing of high moral qualities in them, the development of their mental and physical abilities, in accordance with the prevailing social and political system, acquired a communist or national connotation. It is proved that Ukrainian primary education is still at the initial stage of borrowing pan-European value and methodological systems.

References

Alexander, R. (2013). Versions of primary education. Routledge.

Cabrales, A., & Brindusa, A. (2014). The determinants of success in primary education in Spain. Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas, 2, 1-61. https://doi.org/10.5944/reppp.2.2014.12030

Chupakhina, S. V. (2007). Problemy otsinyuvannya navchalnykh dosyahnen ditey 6–7 richnoho viku u zakladakh osvity Ukrayiny (druha polovyna XX – pochatok XXI st.) [Problems of assessment of educational achievements of children of 6-7 years of age in educational institutions of Ukraine (second half of XX - beginning of XXI century)] [Unpublished doctoral thesis]. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk.

Cooper, H. (2014). The teaching of history in primary schools: implementing the revised national curriculum. Routledge.

Fizeshi, O. Y. (2016). Pochatkova shkola Zakarpattya v systemnykh osvitnikh transformatsiyakh druhoyi polovyny XX – pochatku XXI st. [Primary school of Transcarpathia in systemic educational transformations of the second half of the XIX  beginning of the XXI century] [Unpublished doctoral thesis]. M. P. Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv.

Нavrylenko, T. (2020). Pryntsypy pochatkovoyi osvity u konteksti shkilnoyi reformy v Ukrayini 1954–1964 rr. [Principles of primary education in the context of school reform in Ukraine in 1954–1964]. New Inception, 1, 60-71. https://doi.org/10.5281/zenodo.3975604

Нavrylenko, T. L. (2019). Rozvytok pochatkovoyi osvity v Ukrayini (druha polovyna XX – pochatok XXI st.). [Development of primary education in Ukraine (second half of the 20th century – beginning of the 21st century)] [Unpublished doctoral thesis]. Institute of Pedagogy of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv.

Нavrylenko, T. L., & Kuzyomko, L. M. (2018). Formuvannya zdorovyazberezhuvalnoho seredovyshcha v Noviy ukrayinskiy pochatkoviy shkoli u vymirakh pedahohiky Vasylya Sukhomlynskoho. Aktualni problemy nauky ta osvity [Formation of a health-preserving environment in the New Ukrainian primary school in the dimensions of pedagogy of Vasyl Sukhomlynsky. Relevant problems of science and education]. Materialy Kruhloho stolu “Sotsialna pedahohika Vasylya Sukhomlynskoho”, prysvyachena 100-richchyu z dnya narodzhennia Vasylya Sukhomlynskoho [Proceedings of the Round Table “Social Pedagogy of Vasyl Sukhomlynsky”, dedicated to the 100th anniversary of his birth. Chernihiv: National University “Chernihiv Collegium” named after T. H. Shevchenko. http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1783

Hrytsenko, M. S. (1966). Narysy z istoriyi shkoly v Ukrayinskiy RSR (1917–1965) [Essays on the history of the school in the Ukrainian SSR (1917–1965)]. Radyanska shkola. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=213184

Ivanyuk, H. I. (2014). Sotsialno-pedahohichni zasady rozvytku silskoyi shkoly v Ukrayini (druha polovyna 50-kh–90-ti roky XX stolittya [Socio-pedagogical bases of development of rural school in Ukraine (second half of 50th – 90th years of the XX-th century] [Unpublished doctoral thesis]. The Institute of Pedagogics of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv.

Kodlyuk, Ya. P. (2006). Teoriya i praktyka pidruchnykotvorennya v pochatkoviy osvity [Theory and practice of textbook creation in primary education]. Nash chas. https://www.twirpx.com/file/769591/

Komogorova, M., Maksymchuk, B., Bernatska, O., Lukianchuk, S., Gerasymova, I., Popova, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Kalashnik, N., Davydenko, H., Stoliarenko, O., Stoliarenko, O., & Maksymchuk, I. (2021). Pedagogical consolidation of pupil-athletes knowledge of humanities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 168-187. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/367

Melnyk, N., Maksymchuk, B., Gurevych, R., Kalenskyi, A., Dovbnya, S., Groshovenko, O., & Filonenko, L. (2021). The establishment and development of professional training for preschool teachers in western European countries. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 208233. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/369

Montalbo, A. (2021). Schools without a law: primary education in France from the Revolution to the Guizot Law. Explorations in Economic History, 79, 101-364. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2020.101364

Nechyporenko, K. P. (2015). Rozvytok intelektualno-tvorchykh umin uchniv u pochatkovykh shkolakh Ukrayiny (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittya) [Development of intellectual and creative skills of students in primary schools of Ukraine (second half of the XX - beginning of the XXI century] [Unpublished doctoral thesis]. Borys Hrinchenko Kyiv University, Kyiv.

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of foreign language education in foreign countries and ways of applying foreign experience in pedagogical universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Porsch, R., & Wilden, E., (Eds.), (2017). The professional development of primary EFL teachers: national and international research. Waxmann Verlag GmbH.

Predyk, A. A. (2009). Problema otsinyuvannya navchalnoyi diyalnosti uchniv pochatkovoyi shkoly v Ukrayini (50-ti – 90-ti roky XX stolittya) [The problem of assessing educational activities of primary school students in Ukraine (the 1950s - 1990s)] [Unpublished doctoral thesis]. Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi.

Sharp, R., Green, A., & Lewis, J. (2017). Education and social control: a study in progressive primary education. Routledge.

Vetokhina, V. A. (1991). Razvitiye obshcheobrazovatelnoy shkoly Ukrainskoy SSR v 80-ye gody: opyt, problem [Development of the secondary school of the Ukrainian SSR in the 80s: experience, problems]. [Unpublished doctoral thesis]. Dnepropetrovsk Order of the Red Banner of Labor State University named after 300th anniversary of the Reunification of Ukraine with Russia, Dnepropetrovsk.

Vozhehova, T. V. (2008). Problema indyvidualizatsiyi i dyferentsiatsiyi pochatkovoho navchannya u vitchyznyaniy dydaktytsi 50–90-kh rr. XX st. [The problem of individualization and differentiation of primary education in domestic didactics of the 50-90s of the XX century]. [Unpublished doctoral thesis]. Taras Shevchenko Luhansk National Pedagogical University, Luhansk.

Vysochan, L. M. (2008). Dydaktychni osnovy pobudovy pidruchnykiv z pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin dlya pochatkovykh shkil Ukrayiny (1958–1991 rr.) [Didactic bases of construction of textbooks on natural and mathematical disciplines for primary schools of Ukraine (1958–1991)] [Unpublished doctoral thesis]. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk.

Yarovaya, Y. B. (2015). Standardization of primary education in Great Britain. European Journal of Contemporary Education, 12(2), 169-174. https://eric.ed.gov/?id=EJ1064106

Zamashkina, O. D. (2005). Problemy rozvyvalnoho navchannya molodshykh shkolyariv v ukrayinskiy pedahohichniy nautsi (60–90 roky XX st.) [Problems of developmental education of junior schoolchildren in the Ukrainian pedagogical science (60–90 years of the XX century)] [Unpublished doctoral thesis]. Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv.

Zemlyanska, V. F. (2005). Rozvytok idey humanistychnoyi pedahohiky v pochatkoviy osviti Ukrayiny (druha polovyna ХХ stolittya) [Development of ideas of humanistic pedagogy in primary education of Ukraine (second half of the XX century)] [Unpublished doctoral thesis]. Slavic State Pedagogical University, Slovyansk.

Downloads

Published

2021-12-14

How to Cite

Havrylenko, T., Doroshenko, T., Vykhrushch, V., Hurkova, T., Bykov, I., & Zenchenko, T. (2021). Primary Education in Ukraine. History and European Priorities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(4), 652-668. https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/503

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now