Experimental Research of the Sense-Value Regulation of Future Teachers in Academic and Professional Activity

Authors

  • Ihor Halian Doctor of Psychological Sciences, Full Professor, Full Professor of the Department Practical Psychology, Drogobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drogobych, Ukraine
  • Ihor Popovych Doctor of Psychological Sciences, Full Professor, Full Professor of the Department of Psychology, Kherson State University, Kherson, Ukraine
  • Yurii Nesin Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor of the Chair of Hotel Catering and Tourist Business, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine
  • Yurii Zavatskyi Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Human Health and Physical Education, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine
  • Iryna Vashchenko Doctor of Psychological Sciences, Full Professor, Full Professor of the Department of General Psychology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
  • Oksana Muliar Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Theory and Methods of School Subjects Teaching, Volyn Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Lutsk, Ukraine
  • Andrey Marchenko Post-graduate student of the Department of Practical Psychology and Social Work, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/495

Keywords:

Self-regulation, axiogenesis, expectations, pedagogical work, values of personal- professional development

Abstract

The research is psychological-pedagogical experiment with factor analysis of value-sense meaningful parameters, preferences, expectations of future teachers (N = 140). The aim is to study the psychological rich in content features of  formation of the value-sense sphere of future teachers. Values, while forming in the life experience of the individual, determinate the purpose-oriented and motivational program of behavior and provide sensory regulation of life activity. Personal sense, as a subject determinant, defines the effectiveness of professional activity. The development of system of values and senses is determined by rich in content process, the involvement of students in various types of social activities and purposeful impact by training facilities. Research methods: psychological and pedagogical experiment, standardized tests, factor analysis. The structure of value and sense regulation is determined. The forming stage provided changes in the experimental group (N = 17) from values oriented on social perception to values of personal and professional development. In the control group (N = 19), the dominance of personal comfort values was recorded. Compared to the ascertaining stage, the values of personal- professional development has emerged. The results obtained can be useful to stakeholders, leaders of educational institutions, researchers of self-regulation, axiogenesis, life creation and personality expectations.

References

Blynova, O., Kisil, Z., Tkach, T., Semenova, N., Semenov, O., Kamisnka, S., & Popovych, I. (2020a). Psychological manifestations of professional marginality of future social welfare professionals. Revista Inclusiones, 7(Especial), 218–233. http://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1229

Blynova, O., Lappo, V., Kalenchuk, V., Agarkov, O., Shramko, I., Lymarenko, L., & Popovych, I. (2020b). Corporate Culture of a Higher Education Institution as a Factor in Forming Students’ Professional Identity. Revista Inclusiones, 7(Especial), 481–496. http://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1305

Blynova, O., Moiseienko, V., Los, O., Burlakova, I., Yevdokimova, O., Toba, M., & Popovych, I. (2020c). Assertiveness as a Factor of Students’ Choice of Behavior Strategies in Social Interaction. Revista Inclusiones, 7(4), 259–272. http://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1551

Blynova, O., Popovych, I., Semenova, N., Kashyrina, Ye., Ursulenko, O., & Kononenko, O. (2020d). Personality Factors of Choosing Adaptation Strategies in a Different Cultural Environment by Labor Migrants from Ukraine. Revista Amazonia Investiga, 9(32), 45–54. http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.32.08.5

Fantalova, E. B. (2011). Uroven’ sootnosheniya “tsennosti’ i “dostupnosti” v razlichnykh sferakh zhizni: psikhometricheskoye issledovaniye pokazateley. Metodologiya [The level of correlation of “value” and “accessibility” in various areas of life: a psychometric study of indicators. Methodology]. Mir Psikhologii [World of Psychology], 2(66), 228–243. http://psychlib.ru/mgppu/periodica/JPP172010/FPi-175.htm#$p175

Gurgová, B. Z., & Nábělková, E. (2017). Typology of undergraduate students by Academic Performance and Aspects of Achievement Motivation. The New Educational Review, 47(1), 17–28. https://doi.org/10.15804/tner.2017.47.1.01

Halian, A., Halian, I., Popovych, I., Zavatskyi, Y., Semenov, O., & Semenova, N. (2021). Stress Resistance in the Situation of Uncertainty as a Factor of Development of Adaptive Ability of Medical Personnel. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1), 251–264. https://doi.org/10.18662/brain/12.1/181

Halian, I., Machynska, N., Lozynska, S., Nos, L., Derkach, Yu., Prots, M., & Popovych, I. (2020a). Tolerance of uncertainty as a component of the process of life-creation of future educators. Revista Inclusiones, 7(Especial), 512–528. http://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1307

Halian, I. M., Halian, O. I., Gusak, L. Ye., Bokshan, H. I., & Popovych, I. S. (2020b). Communicative Competence in Training Future Language and Literature Teachers. Revista Amazonia Investiga, 9(29), 530–541. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1417

Halian, I. M. (2017). Metodolohichni osnovy rozriznennya typiv samorehulyatsiyi sensu tsinnosti u maybutnikh uchyteliv [Methodological Bases of Distinguishing Types of Value-Sense Self-Regulation in Future Teachers]. Nauka i osvita [Science and education], 9, 36–41. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-9-6

Ivanchuk, M., Kostashchuk, O., Machynska, N., & Oliynyk, M. (2020). Professional Honor in the Pedagogical Activity of the Future Teacher. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 291–310. https://doi.org/10.18662/rrem/214

Kalenchuk, V. O. (2019). Sotsial’nyy status studenta yak chynnyk otsinky orhanizatsiynoyi kul’tury universytetu [Student’s Social Status as a Factor of Assessment of the University’s Organizational Culture”]. Insayt: psykholohichni vymiry suspil’stva [Insight: the psychological dimensions of society], 2, 72–77. https://doi.org/10.32999/2663-970X/2019-2-10

Karandashev, V. N. (2004). Metodologiya Shvartsa dlya issledovaniya tsennostey lichnosti: ponyatiye i metodicheskoye rukovodstvo [Schwartz methodology for the study of personality values: concept and methodological guidance]. Rech.

Khmil, V. V., & Popovych, I. S. (2019). Philosophical and Psychological Dimensions of Social Expectations of Personality. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16, 55–65. https://doi.org/10.15802/ampr.v0i16.187540

Leontyev, D. A. (2003). Psikhologiya znacheniya: priroda, struktura i dinamika smyslovoy real’nosti [Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of semantic reality]. Smysl.

Matvieieva, O., Ovcharenko, N., Korchagina, A., Kuznetsova, O., & Grineva, V. (2019). Study of Aspects Facilitating “Lifelong Learning” Competence Development in High School Students. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(2), 180–197. https://doi.org/10.18662/rrem/124

Miliaieva, V., Lebid, N. & Breus, Yu. (2013). Rozvytok osobystisnoho potentsialu v umovakh suchasnoho osvitn’oho seredovyshcha [Development of personality potential in the conditions of modern educational environment]. Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu. Psykholohiya [Bulletin of the Odessa National University. Psychology], 18(23), 53–59. https://www.researchgate.net/publication/340488215_Rozvitok_potencialu_osobistosti_v_umovah_sucasnogo_osvitnogo_seredovisa

Mironova, M. N. (2002). Osobystisno-semantychni determinanty rozvytku profesionalizmu vchytelya [Personal and semantic determinants of the development of teacher professionalism] [Unpublished doctoral thesis]. Institute of Psychology named after L. S. Vygotsky. Moscow. https://www.dissercat.com/content/lichnostno-smyslovye-determinanty-razvitiya-professionalizma-pedagoga

Nosov, P., Palamarchuk, I., Zinchenko, S., Popovych, I., Nahrybelnyi, Y., & Nosova, H. (2020). Development of means for experimental identification of navigator attention in ergatic systems of maritime transport. Bulletin of the University of Karaganda – Physics, 1(97), 58–69. https://doi.org/10.31489/2020Ph1/58–69

Novozhilova, V. Ju. (2008). Dynamika semantychnoyi sfery vykladachiv vyshchykh navchal’nykh zakladiv z riznoyu profesiynoyu oriyentatsiyeyu [The dynamics of the semantic sphere of higher education teachers with different professional orientations] [Unpublished doctoral dissertation]. Far Eastern State Transport University Khabarovsk.

Popovych, I., Lymarenko, L., Tereshenko, N., Kornisheva, T., Yevdokimova, O., Koverznieva, A., & Aleksieieva, M. (2020a). Research on the Effectiveness of Training Technologies’ Implementation in Student Theater”. Revista Inclusiones, 7(2), 104–121. http://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/261

Popovych, I., Zhigarenko, I., Losiyevska, O., Dovbenko, S., Kashyrina, Ye., Shevchenko, R., & Piletska, L. (2020b). Research of Achievement Motivation’s Impaction the Career Orientations of Future Managers of Organization. Revista Inclusiones, 7(Especial), 247–263. http://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1231

Rogers, C. R., & Freiberg, H. J. (1994). Freedom to Learn (3rd edition). Pearson.

Salihova, N. R. (2011). Tsinnisno-semantychna rehulyatsiya zhyttya sub’yekta [Value-semantic regulation of the life of the subject] [Unpublished doctoral dissertation]. Kazan Federal University. Kazan.

Shevchenko, R., Popovych, I., Spytska, L., Nosov, P., Zinchenko, S., Mateichuk, V., & Blynova, O. (2020). Comparative analysis of emotional personality traits of the students of maritime science majors caused by long-term staying at sea. Revista Inclusiones, 7(Especial), 538–554. http://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1309

Smith, K. (2021). Educating teachers for the future school – the challenge of bridging between perceptions of quality teaching and policy decisions: reflections from Norway. European Journal of Teacher Education. https://doi.org/10.1080/02619768.2021.1901077

Tatto, M. A. (2020). Professionalism in teaching and the role of teacher education. European Journal of Teacher Education, 44(1), 20–44. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1849130

Vaisanen, S., Pietarinen, J., Pyhalto, K., Toom, A., & Soini, T. (2018). Student teachers’ proactive strategies for avoiding study-related burnout during teacher education. European Journal of Teacher Education, 41(3), 301–317. https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1448777

Zinchenko, S., Nosov, P., Mateichuk, V., Mamenko, P., Popovych, I., & Grosheva, O. (2019). Automatic collision avoidance system with many targets, including maneuvering ones. Bulletin of the University of Karaganda – Physics, 4(96), 69–79. https://doi.org/10.31489/2019Ph4/69-79

Downloads

Published

2021-12-14

How to Cite

Halian, I. ., Popovych, I., Nesin, Y. ., Zavatskyi, Y. ., Vashchenko, I. ., Muliar, O. ., & Marchenko, A. . (2021). Experimental Research of the Sense-Value Regulation of Future Teachers in Academic and Professional Activity. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(4), 509-523. https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/495

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now