Cultivating Intellectual Property Rights Competence in Teachers in Ukraine: Attitude, Challenges, Solutions

Authors

  • Vadym Luniachek Full Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 9a Nauky Ave., Kharkiv, 61166, Ukraine
  • Nataliia Ruban Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, Department of Local Studies and Tourism, Social and Humanitarian Sciences, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 16 Universytetska St., Kharkiv, 61003, Ukraine
  • Ludmila Zelenska Full Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Department of Education Studies and Innovative Pedagogy, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 29 Alchevskyh St., Kharkiv, 61000
  • Tetyana Varenko Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, Department for Cooperation with International Agencies and Financial Institutions, Kharkiv City Council, 7 Konstytytsii Sq., Kharkiv, 61003, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8090-3231

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/494

Keywords:

intellectual property rights, secondary education, qualification enhancement

Abstract

The research aims to substantiate the need to cultivate the IPR competence in secondary education teachers. Its relevance lies in the fact that the relevant knowledge and skills help promote respect for others’ intellectual works and prevent IPR infringements. The findings reveal, inter alia, lack of understanding of the need to observe the IPR-related legal framework; teachers’ insufficient IPR competence and understanding; the need to review the state policy on education regarding IPR protection; teachers’ willingness to protect their copyright; the need for a relevant IPR competence cultivation within teachers’ training and qualification enhancement, etc.

Author Biographies

Vadym Luniachek, Full Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 9a Nauky Ave., Kharkiv, 61166, Ukraine

Vadym Lunyachek, Head of the Department of Creative Pedagogics and Intellectual Property of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor. Research interests: education management, qualification enhancement in higher education, intellectual property rights in education. Google scholar h-index – 12; author of over 240 works

Nataliia Ruban, Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences, Department of Local Studies and Tourism, Social and Humanitarian Sciences, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 16 Universytetska St., Kharkiv, 61003, Ukraine

Nataliia Ruban, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Creative Pedagogics and Intellectual Property of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. Research interests: creative pedagogy and intellectual property management. Google scholar h‑index – 4; author of over 40 scientific works.

References

Boshytskyi Yu.L. (2014). Optymizatsiia natsionalnoi osvity usferi intelektualnoi vlasnosti: suchasni vymohy ta osnovni tendentsii [Optimisation of national educaton in intellectual property: modern requirements and main tendencies]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2, 227-233. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_2_53

Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Science and Education (2016). Rekomendatsii slukhan u Komiteti Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan nauky i osvity: «Zakonodavche zabezpechennia rozvytku Natsionalnoi innovatsiinoi systemy: stan ta shliakhy vyrishennia» [Recommendations of the hearings in the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on education, science and innovation: “Legislative support of development of the National Innovation System: Current State and Solutions”]. Verkhovna Rada of Ukraine. http://kno.rada.gov.ua/print/74403.html

European Commission (2020, January 13). Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. European Commission. https://cpvo.europa.eu/en/news-and-events/news/new-european-commission-report-protection-enforcement-intellectual-property-rights-third-countries

Lazariev, M.I., Luniachek, V.E., Ruban, N.P., Timaniuk, V.M., Fesenko, N.S., & Chernenko, Yu.Yu. (2017). Upravlinnia pidhotovkoiu fakhivtsiv u sferi intelektualnoi vlasnosti: transformatsii na suchasnomu etapi [Managing specialists’ training in IP: transformations at the current stage]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 1(51), 113-120.

Luniachek, V., & Kravchuk, N. (2019). Protection of intellectual property objects in institutions of general secondary education: problems at the present stage. Problems of Engineer-Pedagogical Education, 62, 36–44. https://doi.org/10.32820/2074-8922-2019-62-36-44

Luniachek, V., & Ruban, N. (2019b). Formation of competence in the field of intellectual property rights protection for employees of institutions of general secondary education within the framework of advanced training. Problems of Engineer-Pedagogical Education, 63, 16–29. https://doi.org/10.32820/2074-8922-2019-63-16-28

Luniachek, V.E. (2016). Transfer tekhnolohii yak skladova protsesu pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykiv osvity [Technology transfer as a constituent in qualification enhancement of education administrators]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, 52–53, 201–210.

Luniachek, V.E., & Luniachek, N.O. (2013). Etychna skladova yak umova efektyvnoho rozvytku sfery osvity v Ukraini [Ethical constituent as a condition for effective development in the sphere of education in Ukraine]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 2(44), 272-280.

Luniachek, V.E., & Ruban, N.P. (2019a). Formuvannia kompetentnosti pratsivnykiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity v sferi intelektualnoi vlasnosti v protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii [Cultivation of the competence of secondary education workers in intellectual property during qualification. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, 63, 16–29.

Luniachek, V.E., & Ruban, N.P. (2019c). Kompetentnisna model pratsivnyka zakladu zahalnoi serednoi osvity v sferi intelektualnoi vlasnosti [Competence model of a secondary education worker in intellectual property]. Nova pedahohichna dumka, 4(100), 25–33. https://doi.org/10.37026/2520-6427-2019-100-4-25-33

Luniachek, V.E., Ruban, N.P., & Fesenko, N.S. (2018). Profesiinyi rozvytok pratsivnykiv systemy zahalnoi serednoi osvity v sferi intelektualnoi vlasnosti [Professional development of secondary education workers in intellectual property]. FOP Panov, 224.

Lunyachek, V. (2018). Managing Intellectual Property Rights Protection in the System of Comprehensive Secondary Education. Public Policy and Administration, 17(1), 114–125. https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.17.1.20614

Lunyachek, V., Ruban, N., Timanjuk, V., Fesenko, N., & Chernenko, Yu. (2017). Education in the area of intellectual property as a condition of the stable state development. ScienceRise: Pedagogical Education, 11(19), 4–9. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.116197

Ministry of Information Policy of Ukraine. (2019). Letter of the Ministry of Information Policy No. 12-05/03 as of 05.06.2019 “Shchodo nadannia informatsii dlia pidhotovky proektu Stratehii intelektualnoi vlasnosti” [“On provision of information for preparation of the draft Intellectual Property Strategy”]. Ministry of Information Policy of Ukraine.

Mosov, S.P. (2014). Intelektualna vlasnist u systemi osvity i nauky [Intellectual property in the system of education and science]. Ukrpatent. https://ukrpatent.org/i_upload/file/16122014-mosov.pdf

Nazarenko, C., Maistro, D., & Pererva, P. (2018). Suchasni problemy zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini [Current challenges of IP rights protection in Ukraine]. VI All-Ukrainian Research-to-Practice Conference “Zakonodavstvo Ukrainy u sferi intelektualnoi vlasnosti ta yoho pravozastosuvannia: natsionalni, yevropeiski ta mizhnarodni vymiry”, Kyiv, 190–194. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37875

Proekt Natsionalnoi stratehii rozvytku sfery intelektualnoi vlasnosti v Ukraini na period 2020 – 2025 roky [Draft of the National Strategy for intellectual property development in Ukraine for 2020-2025] (2019). https://drive.google.com/file/d/1oqjabxZiTempwJjaZsO1NoLt7fvP_qxj

Redchyts, T.O. (2011). Problemy obiznanosti pedahohiv u sferi dotrymannia avtorskykh prav v informatsiino-osvitnomu prostori [Problems of awareness of educators in observance of copyright in the information-educational space]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 5(25). https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/568/448

Shmanko, I. (2012, June 21). Osnovy intelektualnoi vlasnosti – neobkhidna skladova zmistu vitchyznianoi zahalnoi osvity [Fundamentals of intellectual property – the necessary constituent of the content of the national secondary education]. Zakarpatskyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/694-osnovi-intelektualnoyi

Shmanko, I.I., & Talapkanych, M.I. (2007). Pro intelektualnu vlasnist vchytelevi ta uchnevi [On intellectual property for teachers and pupils]. ЗІППО, 188.

State Statistics Service of Ukraine. (2020). Zaklady zahalʹnoyi serednʹoyi osvity [Institutions of comprehensive secondary education]. http://www.ukrstat.gov.ua/

Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy. (2020). Analitychnyi zvit "Intelektualna vlasnist ochyma pratsivnykiv osvity" [Intellectual property through the eyes of education workers: analytical report]. http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6500

Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy. (2020). Teoretyko-metodychni zasady pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv systemy osvity u sferi intelektualnoi vlasnosti [Theoretical-methodological foundations for qualification enhancement of staff in the system of education in intellectual property: report]. http://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0221U102209

Verkhovna Rada of Ukraine. (2015, April 26). Zakon Ukrainy «Pro pravyla etychnoi povedinky» [Law of Ukraine “On Ethic Conduct Rules”]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4722-17

Verkhovna Rada of Ukraine. (2016, December 14). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 988-r «Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity “Nova ukrainska shkola” na period do 2029 roku» [Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 988-р "On approval of the Concept of implementation of the state policy in reformation of secondary education ‘New Ukrainian School’ till 2029"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, August 21). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 800 «Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv» [Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 800 "Some aspects of qualification enhancement of the teaching and academic staff"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, December 27). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1133 «Pro vnesennia zmin do Poriadku pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv» [Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1133 "On Changes to the Procedure for Qualification Enhancement of the Teaching and Academic Staff"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-п

Verkhovna Rada of Ukraine. (2021, July 10). Zakon Ukrainy «Pro osvitu»» [Law of Ukraine “On Education”]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

WIPO (2004). Administration and Teaching of Intellectual Property. WIPO Intellectual Property Handbook, 489(E), 367-431. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_489.pdf

Downloads

Published

2021-12-14

How to Cite

Luniachek, V. ., Ruban, N., Zelenska, L., & Varenko, T. (2021). Cultivating Intellectual Property Rights Competence in Teachers in Ukraine: Attitude, Challenges, Solutions. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(4), 483-508. https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/494

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now