The Problem of Subject and Subjectivity in Psychological and Pedagogical Sciences in the Context of Training Future Teachers

Authors

  • Yuliya Zhurat Yuri Fedkovich Chernivtsi National University
  • Anatolii Yanovskyi South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky
  • Larysa Ianovska South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky
  • Mykhailo Tsymbal Odesa Military Academy
  • Marharyta Kozyr Boris Grinchenko Kyiv University
  • Lyudmyla Kokorina Horlivka Institute for Foreign Languages of State Higher Educational Institution "Donbas State Pedagogical University"

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/555

Keywords:

student orientation, mental life, higher education institution, primary school teacher, teacher's personality, pedagogical activity

Abstract

The article analyzes the multimodality of approaches to the concept of subjectivity of a primary school teacher in Ukrainian education. The purpose of the article is how to determine the well-established traditional (mostly destructive) and promising directions for the development of the doctrine of subjectivity in the Ukrainian psychological and pedagogical discourse against the background of historical and current experience. We identified a number of contradictions in the qualification of this phenomenon, the stability of traditional approaches and the avoidance of interdisciplinary neurophysiological and pedagogical understanding of the problem in Ukraine. We also found out that the ideas of Ukrainian scientists are of an expressive dual nature: they are divided into sociocentric representations of the subject as an indicator of the social level and nature-centered (subjectivity as an innate permanent resource for self-development). We also made some comments on the use of traditional and innovative ideas of subjectivity in the educational process. The greatest drawback of the Ukrainian scientific discourse is the lack of consideration of neurophysiological patterns in the understanding of subjectivity. Nevertheless, the maximum use of such ideas outlines the prospects for a new stage in the development of psychological and pedagogical science in Ukraine. The international contribution of the article lies in the re-inventory of views on the subjectivity of the post-totalitarian state against the background of world trends. This will allow countries that have little experience in transforming education, psychology and sociology (Ukraine, Russia, Belarus, Kazakhstan, etc.) not to formally adopt the experience of Western democracies, but also to acquire constructive traditions in their own discourse.

References

Abulkhanova, K. A. (2006). Metodolohichne znachennya katehoriyi subʺyekta dlya suchasnoyi psykholohiyi [Methodological significance of the category of subject for modern psychology]. Lybid.

Abulkhanova-Slavska, K. A. (1999). Psikhologiya i soznaniye lichnosti (Problemy metodologii, teorii i issledovaniya real'noy lichnosti) [ Psychology and consciousness of personality (Problems of methodology, theory and research of the real personality)]. Publishing house Scientific and production association MODEK.

Alekseenko, T. F., Anishchenko, V. M., & Ball, G. O. (2010). Bila knyha natsionalʹnoyi osvity Ukrayiny [White Book of National Education of Ukraine]. Information Systems.

Ananiev, B. G. (1980). Izbrannyye psikhologicheskiye Trudy [Selected psychological works]. Pedagogy.

Baddeley, A. (2017). Working memory, thought, and action. Oxford University Press.

Benedek, M., & Fink, A. (2019). Toward a neurocognitive frame- work of creative cognition: the role of memory, attention, and cognitive control. Current Opinion in Behavioral Sciences, 27, 116-122. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.11.002

Bibby, T. (1999). Subject knowledge, personal history and professional change. Teacher Development, 3(2), 219-232. https://doi.org/10.1080/13664539900200084

Bondarenko, O. F. (2006). Subʺyektnistʹ yak etychnyy vymir: u poshukakh vitchyznyanoyi tradytsiyi v psykhoterapiyi [Subjectivity as an ethical dimension: in search of domestic tradition in psychotherapy]. Lybid.

Brushlinsky, A. V. (2003). Psikhologiya sub"yekta [Psychology of the subject]. Aletheia.

Della Sala, S., & Anderson, M. (2012). Neuroscience in education: The good, the bad, and the ugly. Oxford University Press.

Demchenko, I., Maksymchuk, B., Bilan, V., Maksymchuk, I., & Kalynovska, I. (2021). Training Future Physical Education Teachers for Professional Activities under the Conditions of Inclusive Education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 191-213. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/227

Englund, H., & Gerdin, J. (2019). Performative technologies and teacher subjectivities: A conceptual framework. British Educational Research Journal, 45(3), 502-517. https://doi.org/10.1002/berj.3510

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 345-361. https://doi.org/10.18662/rrem/195

Hastings, W. (2008). I felt so guilty: Emotions and subjectivity in school-based teacher education. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14, 497-513 https://doi.org/10.1080/13540600802583655

Isayev, E. I. (1997). Problemy proyektirovaniya psikhologicheskogo obrazovaniya pedagoga [Problems of designing a teacher's psychological education]. Questions of psychology, 6, 48-57.

Kahneman, D., & Tversky, A. (2000). Choices, values, and frames. Cambridge University Press.

Kazlauskiene, A., & Barabanova, I. (2020). Neuropedagogy: preconditions for application of neuroscience results in the education process while providing feedback. Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology, 2(5), 112-122. https://doi.org/10.47577/technium.v2i5.1246

Kosholap, A., Maksymchuk, B., Branitska, T., Martynets, L., Boichenko, A., Stoliarenko, O., Matsuk, L., Surovov, O., Stoliarenko, O., & Maksymchuk, I. (2021). Neuropsychological Bases of Self-Improvement of Own Physical Health of Future Teachers in the Course of University Education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 171-190. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/226

Kostyuk, G. S. (1989). Navchalʹno-vykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti [Educational process and mental development of personality]. Radyanska shkola.

Kremen, V. G. (2006). Yakisna osvita: vymohy XXI stolittya [Quality education: requirements of the XXI century]. Dzerkalo tyzhnia, 24(603), 14.

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Maksymenko, S. D. (2006). Genezis sushchestvovaniya lichnosti [The genesis of the existence of personality]. LLC "KMM".

Maslow, A. (1999). Novyye rubezhi chelovecheskoy prirody [New frontiers of human nature]. Smysl.

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., & Maksymchuk, I. (2019). Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46-93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Myasyshchev, V. N. (2011). Psikhologiya otnosheniy [Psychology of relations]. Moscow Psychological and Social University.

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240-255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Nikolaenko, S. M. (2007). Zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity - vazhlyva umova innovatsiynoho rozvytku derzhavy i suspilʹstva [Ensuring the quality of higher education - an important condition for innovative development of the state and society]. Osvita Ukrayiny, 16-17, 1-20.

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of Foreign Language Education in Foreign Countries and Ways of Applying Foreign Experience in Pedagogical Universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Osnitsky, A. K. (1996). Problemy issledovaniya sub"yektivnoy aktivnosti [Problems of research of subjective activity]. Questions of psychology, 1, 5-20.

Pelypchuk, S. M. (2007). Pedahohichni umovy formuvannya subʺyektnosti maybutnikh yurystiv u protsesi vyvchennya psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin [Pedagogical conditions of formation of subjectivity of future lawyers in the process of studying psychological and pedagogical disciplines] [Unpublished dissertation thesis]. Institute of Pedagogical Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Petrovsky, A.V. (1987). Razvitiye lichnosti i problema vedushchey deyatel'nosti [Personality development and the problem of leading activity]. Questions of psychology, 1, 15-26.

Prots, R., Yakovliv, V., Medynskyi, S., Kharchenko, R., Hryb, T., Klymenchenko, T., Ihnatenko, S., Buzhyna, I., & Maksymchuk, B. (2021). Psychophysical Training of Young People for Homeland Defence Using means of Physical Culture and Sports. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 149-171. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/225

Romenets, V. A. (2006). Vchynok i povstannya kanonichnoyi psykholohiyi [ The act and uprising of canonical psychology]. Lybid.

Rubinshtein, S. L. (2002). Osnovy obshchey psikhologi [Fundamentals of general psychology]. Piter.

Rybalka, V. V. (2003). Metodolohichni pytannya naukovoyi psykholohiyi (Dosvid osobystisno tsentrovanoyi systematyzatsiyi katehorialʹno-ponyattyevoho aparatu) [Methodological issues of scientific psychology (Experience of personally centered systematization of the categorical-conceptual apparatus)]. Nika-Center.

Sergeev, N. K., & Borytko, N. M. (2001). Pedagogicheskiye problemy stanovleniya sub"yektnosti shkol'nika, studenta, pedagoga v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya [Pedagogical problems of the formation of the subjectivity of a schoolchild, student, teacher in the system of continuous education]. Publishing house of Volgograd State Academy of Postgraduate Education.

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Slobodchykov, V. I. (1995). Psikhologiya cheloveka [Human Psychology]. Shkola-Press.

Smyrnova, I. N. (1998). Filosofiya [ Philosophy]. Ozon.

Tatenko, V. A. (1996). Psikhologiya v sub"yektnom izmerenii [ Psychology in the subjective dimension]. Prosvita.

Trifonas, P. (2003). The Ethics of Science and/as Research: Deconstruction and the Orientations of a New Academic Responsibility. Educational Philosophy and Theory, 35(3), 285-295. https://doi.org/10.1111/1469-5812.00028

Troman, G. (2008). Primary teacher identity, commitment and career in performative school cultures. British Educational Research Journal, 34(5), 619-633. https://doi.org/10.1080/01411920802223925

Vedinyapina, V. A. (1998). Sub"yekt «Ya» kak pedagogicheskaya problema: [Subject "Ego" as a pedagogical problem] [Unpublished dissertation thesis] Pedagogical Sciences: General pedagogy, St. Petersburg.

Yagupov, V. V. (2009). Student kak subʺekt uchebnoy deyatelʹnosty [Student as a subject of educational activity]. In V. I. Svistun (Ed.), New learning technologies: Collection of scientific works, Special issue, 58: Spiritual and moral education and professionalism of the individual in modern conditions, Part 1 (pp. 32-39). Vinnytsia.

Yee F. T. S. (2011). Teachers’ professional identity, educational change and neo-liberal pressures on education in Hong Kong. Teacher Development, 15, 3, 363-380. https://doi.org/10.1080/13664530.2011.608518

Znakov, V. V. (2003). Psikhologiya sub"yekta kak metodologiya ponimaniya chelovecheskogo bytiya [Psychology of the subject as a methodology for understanding human existence]. Psychological journal, 24(2), 95-106.

Downloads

Published

2022-03-24

How to Cite

Zhurat, Y., Yanovskyi, A., Ianovska, L., Tsymbal, M., Kozyr, M., & Kokorina, L. (2022). The Problem of Subject and Subjectivity in Psychological and Pedagogical Sciences in the Context of Training Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1Sup1), 349-369. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/555

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now