Formation of the Subjectivity of the Future Teacher in the Educational Realities of Ukraine

Authors

  • Yulya Zhurat Yuri Fedkovich Chernivtsi National University
  • Vitalii Honcharuk Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
  • Maya Zubal Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National Universiti
  • Nataliia Savchenko Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
  • Mykola Dubinka Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
  • Oksana Yazlovetska Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/589

Keywords:

motivation, neurophysiological mechanisms, pedagogical experience, education system, professional training, culture of tolerance, state responsibilities, ontogenetic development

Abstract

The article formulates the basic principles of forming the subjectivity of the future teacher in the Ukrainian educational field, which is in a transitional stage between modernist and postmodernist paradigms. Based on the analysis of secondary data (world neuro pedagogical and Ukrainian methodological experience) the directions of optimization of the educational space of Ukraine with the aim of deepening its subjective orientation are formulated. The international significance of the article lies in the possibility of using the achievements in reforming the educational policy and educational process of developing countries and having strong residual traditions of postcolonial consciousness. Subjectivity has been shown to have a natural biosocial basis as one of the main goals of education. The main stages of formation of the subjectivity of the future teacher in the conditions of reforming of higher education are outlined. It is argued that in the process of conscious and motivated educational activity of a student in the higher educational institutions of Ukraine there is ontogenetic environment, the main manifestations of which are social and professional subjectivity. This is the result of the actual formation and development of its subjectivity in the following areas: the subject of educational activity; the subject of educational quasi-professional activity; the subject of his own mental activity; the subject of pedagogical activity in primary school.

References

Baddeley, A. (2017). Working memory, thought, and action. Oxford University Press.

Bagozzi, R. P., & Lee, N. (2017). Philosophical foundations of neuroscience in organizational research: Functional and nonfunctional approaches. Organizational Research Methods, 22(1), 299-331. https://doi.org/10.1177/1094428117697042

Benedek, M. & Fink, A. (2019). Toward a neurocognitive frame- work of creative cognition: the role of memory, attention, and cognitive control. Current Opinion in Behavioral Sciences 27, 116–122. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.11.002

Benedek, M., Christensen, A. P., Fink, A., & Beaty, R. E. (2019). Creativity assessment in neuroscience research. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 13(2), 218–226. https://doi.org/10.1037/aca0000215

Bila knyha natsionalʹnoyi osvity Ukrayiny : [White Book of National Education of Ukraine]: [text] / T.F. Alekseenko, V.M. Anishchenko, G.O. Ball [et al.], (2010); Edited by Academician V.H. Kremen; National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. - Kyiv: Information Systems, 340 p. - Bibliography - P. 315-337.

Bondarevska, E. V. (1997). Gumanisticheskaya paradigma lichnostno-oriyentirovannogo obrazovaniya [Humanistic paradigm of personality-oriented education] / Evgeniya Vasilievna Bondarevska // Pedagogy. - No. 4. - P. 11-17 .

Davydov, V. V. (1992). Mladshiy shkol'nik kak sub"yekt uchebnoy deyatel'nosti [Junior schoolchild as a subject of educational activity] / Vasily Vasilyevich Davydov, Viktor Ivanovich Slobodchikov, Galina Anatolyevna Tsukerman // Questions of psychology. - No. 3-4. - P. 14-19.

Della Sala, S., & Anderson, M. (2012). Neuroscience in education: The good, the bad, and the ugly. Oxford: Oxford University Press.

Duggan, Emily C., Awakon, Lina Marcela, Loaiza, Cilia Carolina, Garcia-Barrera, Mauricio, A. (2019). Contributing Towards a Cultural Neuropsychology Assessment Decision-Making Framework: Comparison of WAIS-IV Norms from Colombia, Chile, Mexico, Spain, United States, and Canada. Clinical Neuropsychology, Volume 34, Issue 5, July, Pages 657–681, https://doi.org/10.1093/arclin/acy074

Feldshteyn, D. I. (1996). Psikhologiya razvivayushcheysya lichnosti : [Psychology of the developing personality: [Selected psychological works] / David Iosifovich Feldshtein. - M.: Voronezh, 512 p.

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 345-361. http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1604/pdf

Gurevych, R. S., Shakhina, I. Y., & Podzygun, O. A. (2020). Google Classroom as an effective tool of smart learning and monitoring of students’ knowledge in vocational schools. Information Technologies and Learning Tools, 79(5), 59–72. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3651

Gusak, P. M. (1999). Teoriya i tekhnolohiya dyferentsiyovanoho navchannya maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv:[ Theory and technology of differentiated education of future primary school teachers]: abstract of the dissertation of the Ph.D. of Pedagogical Sciences: 13.00.01 "General pedagogy and history of pedagogy" / Petro Gusak. - Kyiv: National Pedagogical University named after M. Dragomanov, 37 p.

Honcharuk, V., Rozhi, I., Dutchak, O., Poplavskiy, M., Rybinska, Yu., & Horbatiuk, N (2021). Training of Future Geography Teachers to Local Lore and Tourist Work on the Basis of Competence. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidemensionala, 13(3), 429-447. https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/460

Kahneman, D., & Tversky, A. (2000). Choices, values, and frames. Cambridge University Press. (KT)

Khmil, V. V., & Popovych, I. S. (2019). Philosophical and Psychological Dimensions of Social Expectations of Personality. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16, 55-65. https://doi.org/10.15802/ampr.v0i16.187540

Kondrashova, L. V. (1987). Moralʹno-psykholohichna hotovnistʹ studenta do vchytelʹsʹkoyi diyalʹnosti : [Moral and psychological readiness of a student for teaching]: [text] / Lydia Valentinovna Kondrashova. - К.: Vyshcha shkola, 56p.

Kostyuk, G. S. (1989). Navchalʹno-vykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti: [Educational process and mental development of personality]: [text] / [ed. L.M. Prokolienko] / Grigory Silovich Kostyuk. - К.: Radyanska shkola, 608 p.

Kremen, V. H. (2005). Osobystistʹ v osvitniy systemi / Vasylʹ Hryhorovych Kremenʹ // Teoretyko-metodolohichni problemy rozvytku osobystosti v systemi neperervnoyi osvity:[ Personality in the educational system / Vasyl Hryhorovych Kremen // Theoretical and methodological problems of personality development in the system of continuing education]: materials of the methodological seminar of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on December 16, 2004 [Edited by Academician S.D. Maximenko]. - Kyiv: Nora-Print Publishing House, Ltd., pp. 3-17.

Matvienko, O. V. (2008). Subʺyektnistʹ studenta yak meta universytet•sʹkoyi osvity / Olena Valeriyivna Matviyenko // Vyshcha osvita Ukrayiny. [Subjectivity of the student as the purpose of university education / Olena Valerievna Matvienko // Higher education of Ukraine]. - Appendix 3. Volume II (9). - Thematic issue "Higher education in Ukraine in the context of integration into the European educational space." - P. 387-393.

Matvienko, O. V. (2010). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maybutnikh uchyteliv do pedahohichnoyi vzayemodiyi u navchalʹno-vykhovnomu seredovyshchi shkoly pershoho stupenya: [Theoretical and methodical bases of preparation of future teachers for pedagogical interaction in the educational environment of school of the first degree]: the author's abstract of the dissertation of the Ph.D. of Pedagogical Sciences: 13.00.04 "Theory and a technique of professional education" / Elena Valerievna Matvienko; National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov. - K., 34 p.

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Maksymchuk, I. (2019). Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Nerubasska, A., Maksymchuk, B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240-255. https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2625

Orlov, A. B. (1995). Lichnost' i sushchnost': vneshneye y vnutrenneye «YA» cheloveka [Personality and essence: external and internal "Ego" of a person] / Alexander Borisovich Orlov // Questions of psychologists. - No. 2. - P.5-19.

Petrovskiy A. V. (1996). Lichnost' v psikhologii: paradigma sub"yektnosti : [Personality in psychology: the paradigm of subjectivity]: [monograph] / Vadim Arturovich Petrovsky. - Rostov-on-Don: Publishing house "Phoenix", 512 p.

Petrovskiy, A.V. (1987). Razvitiye lichnosti i problema vedushchey deyatel'nosti [Personality development and the problem of leading activity]. Questions of psychology, 1, 15-26.

Petukhova, L. E. (2009). Teoretyko-metodychni zasady formuvannya informatychnykh kompetentnostey maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv:[ Theoretical and methodical bases of formation of information competences of future teachers of initial classes]: the abstract of the dissertation of the Ph.D. of Pedagogical Sciences: 13.00.04 "Theory and a technique of professional education" / Lyubov Evgenivna Petukhova; South Ukrainian State Pedagogical University named after K.D.Ushinsky. - O., 40 p.

Plygin, A.A. (2009). Razvitiye sub"yektnosti shkol'nikov: ot metodologii – k obrazovatel'noy kontseptsii i tekhnologii [Development of the subjectivity of schoolchildren: from methodology to educational concept and technology] / Andrey Anatolyevich Plygin // www.big-library.com/8592-razvitie-sube

Povidaichyk O. & Pedorenko V. & Popova A. & Turgenieva A. & Rybinska Yu. & Demchenko I. (2021). Research Paradigm as a Value Guideline for Professional Training of Future Social Workers. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidemensionala, 13(3), 530-547. https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/465

Protsess obucheniya v vysshey shkole : [The process of teaching in higher education]: [textbook] / author Lidia Valentinivna Kondrashova, (2000). - Kryvyi Rih: IVI., 170 p.

Pyelypchuk, S.M. (2007). Pedahohichni umovy formuvannya subʺyektnosti maybutnikh yurystiv u protsesi vyvchennya psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin:[ Pedagogical conditions of formation of subjectivity of future lawyers in the process of studying psychological and pedagogical disciplines]: abstract of the dissertation of the Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.04 "Theory and methods of professional education" / Svetlana Mikhailivna Pyelypchuk; Institute of Pedagogical Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. - K., 20 p.

Rubinshteyn, S. L. (1973). Problemy obshchey psikhologii :[ Problems of general psychology]: [textbook] / Sergei Leonidovich Rubinstein; [Executive editor and author of the introductory article E. V. Shorokhova]. – Pedagogy.

Rubinshteyn, S. L. (2000). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General Psychology]: [textbook]. Publishing house "Peter".

Sala, G., & Gobet, F. (2017). Does far transfer exist? Negative evidence from chess, music, and working memory training. Current Directions in Psychological Science, 26, 515– 520.

Shahina, I. Y. (2017). Organization of educational process using electronic educational-methodical complexes for preparation computer technologies specialists. Information Technologies and Learning Tools, 58(2), 141–154. https://doi.org/10.33407/itlt.v58i2.1568

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., Maksymchuk B. (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Sidorov, N. R. (2007). Filosofiya obrazovaniya. Vvedeniye : [Philosophy of Education. Introduction]: [tutorial] / Nikolay Ruslanovich Sidorov. - Moscow; SPb .: Peter, 304 p. - Publishing program "300 best textbooks for higher education".

Slobodchikov, V.I. (1995). Psikhologiya cheloveka :[ Human Psychology]: [collective monograph] / Viktor Ivanovich Slobodchikov, Evgeny Ivanovich Isaev. - M.: " Shkola-Press", 384 p.

Sokuryanska, L. H. (2001). Sotsyalʹnaya subʹektnostʹ kak sotsyolohycheskoe ponyatye y sotsyalʹnyy fenomen [Social subjectivity as a sociological concept and social phenomenon] / Lyudmila Georgievna Sokuryanska // Methodology, theory and practice of sociological analysis of modern society: [Collection of scientific works of participants of Kharkiv sociological readings]. - Kh .: Kharkiv National University named after V. Karazin, pp. 257-264.

Thomas, M. S. C., Ansari, D., Knowland, V. C. P. (2019). Annual research review: Educational neuroscience: Progress and prospects. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60, 477–492. doi: 10.1111/jcpp.12973

Trifonas, P. (2003). The Ethics of Science and/as Research: Deconstruction and the Orientations of a New Academic Responsibility. Educational Philosophy and Theory, 35(3), 285–295.

Vaidya, A.R., Fellows, L.K. (2017). Chapter 22 - The Neuropsychology of Decision-Making: A View From the Frontal Lobes. Decision Neuroscience. An Integrative Approach. pp. 277-289, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805308-9.00022-1

Vikova ta pedahohichna psykholohiya :[ Age and pedagogical psychology: [textbook for students of HEI] / Oleksandr Vasyliovych Skrypchenko, Lyubov Vasylivna Dolynska [and others], (2009). - 2nd edition supplemented. Karavela.

Vygotsky, L.S. (1984). Detskaya psikhologiya :[ Child psychologyъ: [text] / Lev Semenovich Vygotsky / Vygotsky L.S. Collected works: in 6 volumes - M .: Pedagogy, - V. 4. - P. 5-443.

Yagupov, V. V. (1999). Subʺyekt-subʺyektni vzayemyny v navchalʹnomu protsesi [Subject-subject relationships in the educational process] / Vasily Vasilyevich Yagupov // Collection of scientific works of Berdyansk State Pedagogical Institute named after P.D. Osipenko (Pedagogical Sciences). - Zaporizhia: “Zaporizhzhya”, № 3-4. - P. 5-10.

Yagupov, V. V. (2005). Ponyattya «uchinnya» ta «navchalʹna diyalʹnistʹ»: geneza ta zmist [The concept of "learning" and "educational activity": genesis and content]. Military education: a collection of scientific works, 2(16), 3-12.

Zakonodavchi akty Ukrayiny z pytanʹ osvity, (2004) [Legislative acts of Ukraine on education] [text]: as of April 1, 2004 / edited by I.R. Yukhnovsky [etc.]; Verkhovna Rada of Ukraine, Committee on Science and Education. - Official publication. Parliamentary Publishing House, 404 p.

Zhurat Y., Lipshyts L., Soter M., Chumak L., Tarasenko H., Valchuk-Orkusha Iryna O., Melnyk I. Developing Professional Subjectivity in Future Primary School Teachers in the Context of a Neuropedagogical Approach. Brain. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 11(2Sup1), 64-81. https://doi.org/10.18662/brain/11.2Sup1/95

Downloads

Published

2022-05-09

How to Cite

Zhurat, Y., Honcharuk, V., Zubal, M., Savchenko, N., Dubinka, M., & Yazlovetska, O. (2022). Formation of the Subjectivity of the Future Teacher in the Educational Realities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 434-460. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/589

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now