Methodical Work as a Means of Developing Professional Reflection of Teachers

Authors

  • Nataliia Denha Kremenchuk Teachers' Training College named after A. Makarenko
  • Kateryna Kyrylenko Department of Philosophy and Pedagogy, Kyiv National University of Culture and Arts
  • Eduard Syvokhop State University «Uzhhorod National University»
  • Svitlana Yermakova Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
  • Nataliya Stepanchenko Lviv State University of Physical Culture
  • Halyna Bilanych Municipal establishment of higher education "Uzhhorod institute of culture and arts" by Transcarpathian regional council

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/586

Keywords:

certification of teaching staff, subject and cycle commission, forms of methodical work, structure of methodical work, tasks of methodical work

Abstract

The article highlights the analysis of theoretical and methodological work on methodological work as a result of the authors' reflection. The main aspects of methodological work are investigated.

In the context of researching the problem of professional reflection of a college teacher, we consider methodical work as a means of instrumental and technological support of the process of teaching academic disciplines. Methodical work has a potentially reflective character, during which the college teacher carries out self-analysis of his own attitude to professional activity, assimilates its means and methods. The analysis of experience of methodical work of pedagogical colleges has revealed, that its purpose is mainly identified for the purpose of functioning of methodical offices of these establishments and professional activity of their heads. Comprehension of the information received allowed us to conclude: if development of professional reflection of teachers of colleges is not specifically and purposefully carried out in the process of methodical activity, then spontaneous formation of the main components of professional reflection (motivational, cognitive, activity, personal) is ineffective and slow. Consequently, this process should be guided and improved. The method of analysis and synthesis, exploratory and explanatory methods are applied for the purpose of effectiveness of the study.

References

Babansky, Yu. K. (1982). Optimizatsiya uchebno-poznavatel'nogo protsessa: Metodicheskiye osnovy [Optimization of the educational and cognitive process: Methodological foundations] / Yu. K. Babansky. - Moscow: Prosveshcheniye, 192 p.

Babayan, Yu. O. (2014). Struktura refleksyvnoyi kompetentnosti vykladacha vyshchoyi shkoly [Structure of reflexive competence of a higher school teacher] / Yu. O. Babayan, K.F. Nor // Scientific herald of the Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlinsky. Series: Psychological Sciences. - Issue 2.13. - pp. 22-26. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2014_2.

Bakhmat, N., Maksymchuk, B., Voloshyna, O., Kuzmenko, V., Matviichuk, T., Kovalchuk, A. & Maksymchuk, I. (2019). Designing cloud-oriented university environment in teacher training of future physical education teachers. Journal of Physical Education and Sport, 19 (4), 1323-1332. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf

Bezliudnyi O., Kravchenko O., Maksymchuk B., Mishchenko M., Maksymchuk, I. (2019). Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators. Journal of Physical Education and Sport, 19 (3), Art 230 pp. 1585. http://efsupit.ro/images/stories/septembrie2019/Art%20230.pdf

Bilodid, I. K. (1971). Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: in 11 volumes / I.K. Bilodid; USSR Academy of Sciences, Institute of Linguistics named after O.O. Potebnya. - Kyiv: Naukova dumka, Vol. 2. - p. 228. http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh

Bizyaeva, A. A. (2004). Psikhologiya dumayushchego uchitelya: pedagogicheskaya refleksiya [Psychology of a thinking teacher: pedagogical reflection] / A.A. Bizyaeva. - Pskov: Pskov State Pedagogical Institute, p. 216, p. 62. https://si-sv.com/Biblioteka/Knigi-pedag/psikhologija_dumajushhego_uchitelja..pdf

Bondar, V. I. (2005). Dydaktyka [Didactics] / V.I. Bondar. - Kyiv: Lybid, 264 p.

Bozhko, O. (2004). Osoblyvosti samoanalizu uroku [Peculiarities of lesson self-analysis] / O. Bozhko, I. Tolmachova // Primary education. - № 42. - pp. 16–17.

Budanov, V. (2003). Synerhetychni stratehiyi v osvitiy[Synergetic strategies in education] / V. Budanov // Higher education of Ukraine. - № 2. -pp. 46–52. (p. 63 - synergetics)

Bukhalska, S. E. (2013). Rozvytok pedahohichnoyi kompetentnosti vykladachiv u systemi metodychnoyi roboty medychnoho koledzhu [Development of pedagogical competence of teachers in the system of methodical work of medical college]: dissertation abstract for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences: specialty13.00.04 / S.E. Bukhalska. - Kyiv: Kyiv University named after B. Grynchenko, 20 p. http://www.ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe

Certification [Electronic resource] // dictionaries online: http://www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=18&t=3981.

Chaika, V. M. (2011). Pidhotovka vchytelya do uroku i analiz yoho rezulʹtativ / V. M. Chaika // Osnovy dydaktyky [Training of the teacher for the lesson and analysis of its results] / V.M. Chaika // Fundamentals of didactics: textbook / V.M. Chaika. - Kyiv: Akademvydav, Section 6.2. - P. 156–162., P. 161

Denga, N.M. (2016). Do pytannya pro zasoby rozvytku profesiynoyi refleksiyi vykladacha vyshchoho navchalʹnoho zakladu // Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Metodyka navchannya pryrodnychykh dystsyplin u seredniy ta vyshchiy shkoli» (XXIII Karyshynsʹki chytannya [On the question of the means of professional reflection of a teacher of higher education // Proceedings of the International scientific-practical conference "Methods of teaching natural sciences in secondary and higher school" (XXIII Karyshin readings)], Poltava, May 19-20, 2016) / Edited by Professor M.V. Grynyova. - Poltava, 531 p. - P.119 - 120.

Drozhzhyna, T. V. (2014). Proektuvannya ta provedennya uroku v pochatkovykh klasakh na zasadakh kompetentnisnoho (diyalʹnisnoho) pidkhodu [Designing and conducting a lesson in primary school on the basis of competence (activity) approach] / arranged: O.M. Gezey. - Kharkiv: Osnova Publishing House, 127, [1] p. - (Library of the journal "Primary Education and Upbringing"; № 8). pp. 77-79. http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/6479-proektuvannia-ta-provedennia-uroku-v-pochatkovykh-klasakh-na-zasadakh-kompetentnisnoho-diialnisnoho-pidkhodu-dodatok-13-literatura.html

Elnikova, G. V. (2010). Kvalifikatsiyni vymohy do profesiynoyi diyalʹnosti pedahohichnykh pratsivnykiv. Analitychnyy zvit za rezulʹtatamy doslidzhennya z osvitnʹoyi polityky [Qualification requirements for professional activity of pedagogical workers. Analytical report on the results of research on educational policy]: in 2 books. Book 2 / G.V. Elnikova. - Kyiv; Cherkasy, 96 p.

Fetiskin, N. P. (2002). Diagnostika samoaktualizatsii lichnosti (A.V. Lazukin v adaptatsii N.F. Kalina) / N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov, G. M. Manuylov // Sotsial'no-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp [Diagnostics of personality self-actualization (A.V. Lazukin in adaptation by N.F. Kalina) / N.P. Fetiskin, V.V.Kozlov, G.M. Manuilov // Socio-psychological diagnostics development of personality and small groups]: a tutorial / N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov, G. M. Manuilov. - Moscow: Publishing House of the Institute of Psychotherapy, pp. 426–433. https://resource.odmu.edu.ua/chair/download/90825/rAINHLrp4Y1YYNcgR-807A/Фетискин%2C%20Козлов%20Соц-психол%20диагностика%20развития%20личности%20и%20малых%20групп.pdf

Fitsula, M. M. (2006). Pedahohika vyshchoyi shkoly [Pedagogy of higher school]: textbook / M.M. Fitsula. - Kyiv: Akademvydav, pp. 352,328. https://library.udpu.edu.ua/library_files/412096.pdf

Gadetsky, M.V. (2003). Orhanizatsiya navchalʹnoho protsesu v suchasniy shkoli [Organization of the educational process in a modern school]: educational and methodical manual for teachers, head of the educational institution, students of the Institute of Postgraduate Education / M.V. Gadetsky, T.M. Khlebnikova. - Kharkiv: Vesta: Ranok, 136 p. - (School Management Series). https://www.studmed.ru/gadeckiy-mv-organizacya-navchalnogo-procesu-v-suchasny-shkol-navchalno-metodichniy-posbnik_ea5c2c64274.html

Garkunenko, P. P. (2007). Pidhotovka studentiv pedahohichnoho koledzhu do naukovo-doslidnoyi roboty [Training of students of pedagogical college for research work]: the dissertation of the Candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.04 / Garkunenko P.P. - Vinnytsya, 265 p. https://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/919/Horkunenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11 (4), 345-361. http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1604/pdf

Golynska, N.P. (2010). Cherez bar'yer trudnoshchiv / N. P. Golynska // Rozkazhitʹ onuku [Through the barrier of difficulties / N.P. Golynska // Tell to your grandson]. - №2. - P. 19–32.

Goncharova, S. Zh. (1999). Metodicheskaya deyatel'nost': sushchnost', problemy, organizatsiya [Methodical activity: essence, problems, organization] / S. Zh. Goncharova. - Novokuznetsk: Institute for Advanced Studies, 72 p.

Ignatova, T. (2004). Metodychne zabezpechennya roboty z obdarovanymy uchnyamy v umovakh ustanovy novoho typu [Methodical support of work with gifted students in a new type of institution] / T. Ignatova // Director of school, lyceum, gymnasium. - №2 / 3. - P. 32-34.

Kaznachei, I.V. (no data) Naukovo-vyrobnyche vydannya: Shkilʹna metodychna sluzhba: skhemy, tablytsi ta dokumentatsiya [Scientific and production publication: School methodical service: schemes, tables and documentation] / I.V. Kaznachei.– Kyiv: School World Publishing Group LLC. - pp. 60-67.

Kilyova, H., (2012). Atestatsiya pedahohichnykh pratsivnykiv u zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladakh [Certification of pedagogical workers in secondary schools] / Kilyova G. // All-Ukrainian scientific-practical journal "Director of school, lyceum, gymnasium". - №3. - pp. 90-97.

Kovalchuk, V. (2011). Efektyvnyy urok: tekhnolohiyi, struktura, analiz [Effective lesson: technologies, structure, analysis] / V. Kovalchuk. - Kyiv: Shkilnyi svit, 120 p., p. 65. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7362/

Kuzminsky, A.I. (2002). Test navchalʹnykh dosyahnenʹ osobystosti yak zasib pedahohichnoho vymiryuvannya [Test of educational achievements of the personality as a means of pedagogical measurement]: a textbook for university teachers, secondary school teachers / A.I. Kuzminsky, V.I. Efimenko. - Cherkasy: Publishing Department of Cherkasy State University named after Bohdan Khmelnytsky, 64 p.

Lubyanska, S. P. (2010). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku profesiyno vazhlyvykh yakostey osobystosti khudozhnyka-modelʹyear [Psychological features of the development of professionally important qualities of the personality of a fashion designer]: dissertation abstract for the degree of Candidate of Psychological Sciences / Lubyanska S.P. - Kyiv, 22 p. https://otherreferats.allbest.ru/psychology/00581494_0.html

Lyulchyk, V. O. (2012). Priorytetni napryamy formuvannya profesiynoyi kompetentnosti vykladacha koledzhu. [Priority directions of formation of professional competence of a college teacher] / V.O. Lyulchyk // Nova pedagogichna dumka. - Rivne, № 1. - pp. 276–279

Mahmutov, M. I. (1985). Sovremenyi urok [Modern lesson] / M.I. Mahmutov. - Moscow, p. 9.

Makarchuk, A. (2016). Atestatsiya pedahohichnykh pratsivnykiv [Certification of pedagogical workers] / Makarchuk A. // All-Ukrainian newspaper for psychologists, teachers, social pedagogues "Psychologist". - №1–2. – pp. 1-29.

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I. & Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18 (2), 810–815. http://efsupit.ro/images/stories/iunie2018/Art%20119.pdf

Metodychna robota Chemerovetsʹkoho medychnoho koledzhu [Methodical work of Chemerovets Medical College] [Electronic.resurs]. http://www.medchem.km.ua/index.php/2014-02-04-11-53-26/metodychna-robota.

Metodychna robota Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkoho koledzhu budivnytstva, arkhitektury ta dyzaynu [Methodical work of Kamyanets-Podilsky College of Construction, Architecture and Design] [Electronic resource] http://kpkbad.km.ua/navchannya/metodichna-robota.html.

Metodychna robota v koledzhi .[ Methodical work in college] [Electronic resourcehttp://koledgepolissy.at.ua/index/metodichna_robota_v_koledzhi/0-29.

Metodychna robota v koledzhi [Methodical work in college] [Electronic resource] http://www.bcsd.org.ua/index.php/navchalno-metodichna-robota/131-metodichna-robota-v-koledzhi.

Mishchenko, S. H. (2016). Naukovo- metodychna robota yak pidgruntya rozvytku profesiynoyi kompetentnosti vykladacha koledzhu / S. H. Mishchenko. // Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalʹnoosvitniy shkolakh [Scientific and methodical work as a basis for the development of professional competence of a college teacher / S.H. Mishchenko. // Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools]. - №51. - P. 239–244. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_51_34

Moiseyuk, N. E. (2001). Samoanaliz uroku [Self-analysis of the lesson] / N.E. Moiseyuk // Pedagogy: textbook / N.E. Moiseyuk. - Kyiv, pp. 294–299.

Naida, Yu. (2013). Predmetno-tsyklova komisiya dyryhent•sʹko-khorovykh dystsyplin ta vokalu Khmelʹnytsʹkoyi humanitarno-pedahohichnoyi akademiyi: mynule i suchasne [Subject-cycle commission of conductor-choral disciplines and vocals of Khmelnytsky Humanitarian-Pedagogical Academy: past and present] / Yu. Naida, V. Naida // Molodʹ i rynok. - № 12. - pp. 103-107.

Negru, F. P. (1972). Naukovo-tekhnichnyy prohres i trudovyy dohovir [Scientific and technical progress and labor contract]: dissertation abstract for the degree of Candidate of Technical Sciences / Negru F.P. - Moscow, 10 p.

On approval of the Standard provision on certification of pedagogical workers [Electronic resource]: order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 06.10.2010 № 930 // Verkhovna Rada of Ukraine: official web portal - Text data.- Kyiv, 2010. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10/page

On approval of the Standard provision on certification of pedagogical workers [Electronic resource]: order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 06.10.2010 № 930 // Verkhovna Rada of Ukraine: official web portal - Text data. - Kyiv, 2010. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10/page

On approval of time norms for planning and accounting of educational work and lists of basic types of methodical, scientific and organizational work of pedagogical and scientific-pedagogical workers of higher educational institutions [Electronic resource]: order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 07.08.2002 № 450 // The Verkhovna Rada of Ukraine: official web portal - Text data. - Kyiv, 2002. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02.

On higher education [Electronic resource]: Law of Ukraine of July 1, 2014 № 1556-VII // Verkhovna Rada of Ukraine: official web portal - Text data.– Kyiv, 2014. http://zakon3.rada.gov.ua/ laws / show / 1556-18 / page6.

Onufrieva, O. (2008). Atestatsiya pedahohichnykh pratsivnykiv [Certification of pedagogical workers] [Text] / O. Onufrieva // School director: Newspaper for school principals. - № 25/26. - 3-64

Onyshkiv, Z.M. (2003). Osnovy shkoloznavstva: Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv pedahohichnykh vuziv [New school studies: A textbook for students of pedagogical universities]. 3rd edition, supplemented and revised. / Z.M. Onyshkiv - Ternopil: Textbook - Bogdan, 176 p. , p.84.

Ostroverkhova, N. (2004). Analiz uroku: kontseptsiyi, metodyky, tekhnolohiyi [Lesson analysis: concepts, methods, technologies]: special issue / N. Ostroverkhova // Newspaper "School Director". - № 25–26. - 128 p., p.5. http://school2pogre.vn.ua/index.php/metodichna-skarbnichka/161-analiz-uroku-kontseptsii-metodyky-tekhnolohii

Palamarchuk, O., Gurevych, R., Maksymchuk, B., Gerasymova, I., Fushtey, O., Logutina, N., Kalashnik, N., Kylivnyk, A., Haba, I., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020). Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 118-136. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/337

Pasko, S. E. (2011). Deyaki vydy analizu uroku: metodychni rekomendatsiyi vchytelevi pry vzayemovidviduvanni urokiv [Some types of lesson analysis: methodological recommendations for the teacher when visiting lessons] / S. E. Pasko // Talented child. - № 7. - pp. 54–58.

Potashnik, M. & Moiseev, A. (1987). O metodicheskoy rabote v shkole [About methodical work at school] / A. Moiseev, M. Potashnik. // Public education. - No. 11. - pp. 71–77.

Savelieva, V. S. (2003). Upravlinnya personalom [Personnel management]: Textbook / V.S. Savelieva, O.L. Yeskova. - Kyiv: Publisher О.М. Eshke, 264 p.

Semakova, T. O. (2012). Naukovo-doslidnytsʹka robota yak shlyakh formuvannya profesiynoyi kompetentnosti vykladacha / T. O. Semakova, O. P. Slishchenko // Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti, nautsi ta vyrobnytstvi [Research work as a way of formation of professional competence of the teacher / T.O. Semakova, O.P. Slishchenko // Information technologies in education, science and production]. - № 1. - P. 124–127.

Shchedrovitsky, G.P. (1995). Izbrannyye trudy [Selected works] / G.P. Shchedrovitsky. - Moscow, 250 p. https://socioline.ru/pages/g-p-schedrovitskij-izbrannye-trudy

Sheremet M., Leniv Z., Loboda V., Maksymchuk B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Shkarpitko, N.O., Krutienko, S.A. & Shishkina L.M. (2015). / Compiler Stashko Zh.M. // Scientific and methodical edition: From attestation to attestation. - LLC "Publishing Group" Shkilnyi svit"", P. 112. - (Library " Shkilnyi svit").

Shpontak, I. M. (2010). Samootsinyuvannya ta samoanaliz profesiynoyi diyalʹnosti vykladacha – shlyakhy formuvannya yoho pedahohichnykh yakostey: na dopomohu vchytelyu [Self-assessment and self-analysis of the teacher's professional activity - ways to form his pedagogical qualities: to help the teacher: methodical advice] / I.M. Shpontak // Safety of life. - № 10. - pp. 26–28.

Sokolova, L. (2008). Portfolio – innovatsiyna forma otsinyuvannya diyalʹnosti pedahoha u period atestatsiyi [Portfolio - an innovative form of evaluating the activities of a teacher during the certification period] / L. Sokolova // Newspaper "Defectologist". - №7. – pp..21-26. http://e-catalog.mk.ua/NPB/195B9B2E-5E46-4797-A685-5DF211E516F1/

Stepanenko, N. (2011). Diyevistʹ vnutrishnʹoshkilʹnoho kontrolyu na suchasnomu etapi roboty shkoly [The effectiveness of in-school control at the present stage of school work] / N. Stepanenko // Primary school. - № 10. - pp. 40–43. http://e-cat.scilib.chnu.edu.ua/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe

Sukhoviy, V. (2010). Vykorystannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy pry atestatsiyi pedahohichnykh pratsivnykiv. Suchasni formy roboty z pedkadramy [The use of information and communication technologies in the certification of teachers. Modern forms of work with pedagogical staff] / V. Sukhoviy, M.K. Golubenko. - Kyiv: Shkilnyi Svit, 128 p. - (Library of the " Shkilnyi Svit "), p.70-71.

Tanasiychuk, A. (2012). Knyha obliku naslidkiv Vysshaya shkola kommunykatsyy zastupnykom dyrektora z Navchalʹnoyi Vykhovnoyi Raboty [The book of accounting for the consequences of the Higher School of Communications by the Deputy Director for Teaching and Educational Works] / A. Tanasiychuk // Zavuch. - No. 12. - pp. 10-11. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=499938

Vashchenko, L. M. (2005). Upravleniye innovatsionnymi protsessami v obshchem srednem obrazovanii regiona [Management of innovative processes in general secondary education of the region]: monograph / L. N. Vaschenko. - Kiev: Circulation, 380 p. http://www.disslib.org/systema-upravlinnja-innovatsiynymy-protsesamy-v-zahalniy-seredniy-osviti-rehionu.html

Zhelyuk, O. (2004). Hotuyemosʹ do novoho navchalʹnoho roku [Training for the new school year]: special issue // Zavuch. - №19. - 96 p., pp. 79-83.

Zhernosek, I. (2005). Znaity pokaznyky. Kryteriyi yakisnoyi y efektyvnoyi naukovo-metodychnoyi roboty v ZNZ [Find indicators. Criteria of qualitative and effective scientific and methodical work in HEI] / Ivan Zhernosek // Management of education. - № 19 (115) .– P. 5.

Znova, N. (2013). Stan vykladannya predmetiv / N. Znova // Vidkrytyy urok: rozrobky, tekhnolohiyi, dosvid [The state of teaching subjects / N. Znova // Demonstration lesson: developments, technologies, experience]. №10. - pp. 76–81.

Downloads

Published

2022-05-09

How to Cite

Denha, N., Kyrylenko, K., Syvokhop, E., Yermakova, S., Stepanchenko, N., & Bilanych, H. (2022). Methodical Work as a Means of Developing Professional Reflection of Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 363-392. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/586

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now