Forming of School Manual as a Scientific Problem in General and Special Psychopedagogy

Authors

  • Liudmyla Chepurna National Pedagogical Dragomanov University
  • Dmytro Frolov Municipal Institution «Zaporizhzhia Regional Institute of Continuing Pedagogical Education» of Zaporizhia Regional Council
  • Nataliya Stepanchenko Lviv State University of Physical Culture
  • Anna Zaplatynska National Pedagogical Dragomanov University
  • Svitlana Genkal Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko
  • Volodymyr Tovstohan Communnal Higher Educational Establishment «Kherson Academy of Continuing Education» of the Kherson Regional Council

DOI:

https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/593

Keywords:

history of school manuals, functions of the manual, structure of the manual theory, psychological and pedagogical requirements, intellectual defects, correction of defects of mental development

Abstract

School manuals have special place among the socio-cultural acquisition of the past, which are the kind of reflection of certain era, the level of knowledge, worldview and prevailing stereotypes in the field of education. The manual is a carrier of the content of education, definitions, storage of knowledge and methods of learning that is necessary in this society. The complexity of the manual, the richness of its types, structure, diversity of its content and functions define it as a valuable historical document, the research of which provides opportunities to study the features and patterns of development and formation of the manual  in different historical periods and using modern manuals. The research of the history of school manual development begins with the establishment by scientists the fact of the manual origin, which historians associate with clay tablets on which the Sumerians placed manuals five thousand years ago. The formation of the pedagogical theory of the manual is associated with the idea that the manual was first defined as a special book created on the basis of pedagogical principles as one that implements a certain content of education.

References

Bai, I. (2005). Pedahohichni zasady ukladannya ta ilyustruvannya ukrayinskykh pidruchnykiv Halychyny (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Pedagogical principles of compiling and illustrating Ukrainian manuals in Galicia (second half of the XIX - beginning of the XX century)] [PhD thesis, Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk]. Disslib.org. http://www.disslib.org/pedahohichni-zasady-ukladannja-ta-iljustruvannja-ukrayinskykh-pidruchnykiv-halychyny.html

Baibara, T. V. (2015). Do pytannya formuvannya informatsiyno-komunikatyvnoyi kompetentnosti lohopeda v systemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [To the question of formation of information-communicative competence of a speech therapist in the system of postgraduate pedagogical education]. Aktualni pytannya korektsiynoyi osvity [Actual Questions of Correctional Education], 6(1), 5-17. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2015_6(1)__3

Baudish, V. (1978). Sushchnost korrektsionno-vospitatelnoy raboty vo vspomogatelnoy shkole [The essence of correctional and educational work in an auxiliary school]. Zhurnal “Defektologiya” [Journal of Defectology], 3, 42-54. https://ua1lib.org/book/3122177/d62948?id=3122177&secret=d62948

Behas, L., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V., Chepka, O., Lemeshchuk, M., Dychok, T., Nikitenko, A., Sarancha, I., & Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 1333-1340. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20193.pdf

Beilinson, V. G. (1985). Arsenal obrazovaniya: kharakteristika, podgotovka, konstruirovaniye uchebnykh izdaniy [Arsenal of education: preparation for the design of publications]. Kniga.

Bespalko, V. P. (1988). Teoriya uchebnika: didakticheskiy aspekt [Textbook theory: a didactic aspect]. Pedagogy.

Bolhuis, S., & Voeten, M. J. M. (2001). Toward self-directed learning in secondary schools: What do teachers do?. Teaching and Teacher Education, 17(7), 837-855. https://doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00034-8

Brese, B. (1981). Aktivizatsiya oslablennogo intellekta pri obuchenii vo vspomogatelnykh shkolakh [Activation of weakened intellect when teaching in auxiliary schools]. Medicine.

Chepiga, Y. (1924). Praktychna trudova pedahohika [Practical labor pedagogy]. Knygospilka.

Chepurko, O. O. (2014). Istoriya stvorennya Derzhavnoho ukrayinskoho universytetu u m. Dnipropetrovsk [History of creation of the State Ukrainian University in Dnipropetrovsk]. Problemy politychnoyi istoriyi Ukrayiny [Problems of Political History of Ukraine], 9, 178-187. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppiu_2014_9_21

Clark, D. (2009). Bloom’s taxonomy of learning domains. Retrieved from http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html

Comenius, J. A. (1982). Izbrannyye pedagogicheskiye sochineniya (T. 1-2) [Selected pedagogical works (Vol. 1-2)]. Pedagogy.

Davydov, V. V. (1996). Teoriya razvivayushchego obucheniya [Theory of developing education]. INTOR.

Elkonin, D. B. (1989). Izbrannyye psikhologicheskiye trudy [Selected psychological works]. Pedagogy.

Fedorova, T. N. (1988). Sistema raboty s uchebnikom v starshikh klassakh vspomogatelnoy shkoly: na materiale urokov geografii [The system of working with a textbook in the senior grades of an auxiliary school (based on the material of geography lessons)] [Abstract of PhD thesis). Research Institute of Defectology, Moscow]. Dissercat.com. https://www.dissercat.com/content/sistema-raboty-s-uchebnikom-v-starshikh-klassakh-vspomogatelnoi-shkoly-na-materiale-urokov-g

Frolov, S. S. (1994). Sotsiologiya [Sociology]. Nauka.

Hiemstra, R. (1994). Self–directed learning. In T. Husen & T. N. Postlethwaite (Eds.), The International Encyclopedia of Education (The second edition). Pergamon Press.

Higgins, S., Baumfield, V. M., & Hall, E. (2007). Learning skills and the development of learning capabilities. EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London. https://www.researchgate.net/publication/232607684_Learning_skills_and_the_development_of_learning_capabilities

Kabelka, I. V. (2011). Systema samostiynoyi roboty studentiv po kursu “metodyka vykladannya biolohiyi” [System of independent work of students on the course “methods of teaching biology”]. Zbirnyk naukovykh prats Kamyanets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiyenka. Seriya: Sotsialno-pedahohichna [Collection of Scientific Works of Kamianets-Podilskiy National University Named after Ivan Ohienko. Series: Socio-Pedagogical], 17(1), 258-266. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2011_17(1)__33

Kodliuk, Y. P. (2005). Teoriya i praktyka pidruchnykotvorennya u haluzi pochatkovoyi osvity Ukrayiny (1960–2000 rr.) [Theory and practice of manual creation in the field of primary education of Ukraine (1960-2000)] [Abstract of postdoctoral thesis, The Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Disslib.org. http://www.disslib.org/teoria-i-praktyka-pidruchnykotvorennja-u-haluzi-pochatkovoyi-osvity-ukrayiny.html

Kodliuk, Y. P. (2006). Teoriya i praktyka pidruchnykotvorennya v pochatkoviy osviti [Theory and practice of manual creation in primary education]. Nash Chas.

Kovaleva, O. (2017). Psykhometrychna perevirka avtorskoyi metodyky samootsinky sotsialno-komunikatyvnoyi kompetentnosti osobystosti [Psychometric verification of the author’s method of self-assessment of social and communicative competence of the individual]. Humanitarnyi visnyk [Humanitarium], 39(1), 91-100. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2017_39_1_13

Kravets, N. P. (1994). Istoriya ukrayinskoyi shkoly i pedahohiky [History of Ukrainian school and pedagogy: a lecture course]. Ternopil.

Kuzmenko, N. (2016). Osobystisno oriyentovanyy pidkhid v suchasnomu navchalno-vykhovnomu protsesi VNZ [Personally oriented approach in the modern educational process of higher education]. Visnyk Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Pedahohika [Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogy], 4. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_4_11

Lerner, I. Y., Skatkin, M. N., & Shakhmaiev, M. N. (1982). Formy organizatsii obucheniya [Forms of training organization]. In M. N. Skatkin (Ed.), Didaktika sredney shkoly [Didactics of Secondary School] (pp. 216-250). Education. https://hum.edu-lib.com/pedagogika-psihologiya/skatkin-m-n-didaktika-sredney-shkolyi-onlayn

Matiash, N. (2010). Korelyatsiynyy pidkhid do stvorennya metodychnoyi systemy navchannya biolohiyi [Correlation approach to the creation of a methodical system of teaching biology]. Ridna shkola [Native School], 11, 33-36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_11_7

Moroz, V. I., & Bratchenko, O. V. (2015). Osoblyvosti suchasnoyi metodolohiyi vykladannya zahalnoinzhenernykh dystsyplin [Peculiarities of modern methodology of teaching general engineering disciplines]. Novyy Kolehium [New Collegium], 4, 74-77. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ NovKol _2015_4_17

Nevedomska, Y. O., & Mykhailovska, A. P. (2014). Pro shcho rozpovist pedahohu konstytutsiya tila studenta [What the constitution of a student's body will tell a teacher]. Osvitologichnyi diskurs [Educational Discourse], 1, 168-181. http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_1_18

Perova, M. N. (1975). Didakticheskiye igry i uprazhneniya po matematike dlya raboty s detmi doshkolnogo i mladshego shkolnogo vozrasta [Didactic games and exercises in mathematics for working with preschool and primary school children]. Education.

Perovskiy, E. I. (1955). Metodicheskoye postroyeniye i yazyk uchebnika dlya sredney shkoly [Methodical structure and language of a textbook for secondary school]. Izvestiya APN RSFSR [News of the Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR], 63, 22-23.

Pinskiy, B. I. (1962). Psikhologicheskiye osobennosti deyatelnosti umstvenno otstalykh shkolnikov [Psychological characteristics of mentally retarded schoolchildren]. Pedagogy.

Pohonets, I. (2015). Typology of school textbooks’ illustrative material (the second half of the XX century). Proceedings of the VIII International Academic Congress “Applied and Fundamental Studies in Eurasia, Africa and America”, 3, 228-235. UCT Press.

Pohonets, I. (2020). Textbooks illustration features for junior schoolchildren in the establishment of state independence of Ukraine period (1990-2000). Journal of Education, Health and Sport, 10(6), 415-424. https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.06.043

Rubinstein, S. L. (2007). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of general psychology]. Peter. http://yanko.lib.ru/books/psycho/rubinshteyn=osnovu_obzhey_psc.pdf

Rychko, O. (2012). Pryntsypy humanizmu v publichniy politytsi [Principles of humanism in public policy]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny [Collection of scientific works of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine], 2, 221-229. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2012_2_24

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (Eds.). (1994). Self-regulation of learning and performance, issues and educational applications. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Shakhmaiev, N. M. (1970). Fizika (T. 1-2) [Physics (Vol. 1-2)]. Higher Education.

Sharko, V. V. (2015). Konkurentospromozhnist pidpryyemstva: metody otsinky, stratehiyi pidvyshchennya [Competitiveness of the enterprise: methods of estimation, strategy of increase]. Naukovyy visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika [Scientific Herald of Mukachevo State University. Series: Economics], 2(2), 120-126. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2(2)__24

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72(4), 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Sinev, V. N. (1988). Korrektsiya intellektualnykh narusheniy u uchashchikhsya vspomogatelnoy shkoly [Correction of intellectual impairments in students of a special school] [Postdoctoral thesis, Research Institute of Defectology, Moscow]. Nauka-Pedagogika.com. http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-03/dissertaciya-korrektsiya-intellektualnyh-narusheniy-u-uchaschihsya-vspomogatelnoy-shkoly

Skatkin, M. N. (1992). Problemy teorii uchebnika v otechestvennoy didaktike [Problems of manual’s theory in domestic didactics]. In I. Ya. Lerner & N. M. Shahmaieva (Eds.), Kakim byt uchebniku: didakticheskie printsipy postroyeniya [A Manual: Didactical Principles of Preparation] (Vol. 1, pp. 26-35). Publishing House of RAO.

Skrypchenko, O. V., Lysyanskaia, T. M., & Skrypchenko, L. O. (2001). Dovidnyk z pedahohiky ta psykholohiyi [Handbook of pedagogy and psychology]. Nat. ped. Univ. MP Dragomanova.

Slastonin, V. A. (2001). Istoriya pedagogiki i obrazovaniya [History of pedagogy and education]. Sfera.

Sumarokova, V. (2014). Kompozytorska tvorchist yak obyekt vykonavskoho muzykoznavstva [Composer’s creativity as an object of performing musicology]. Naukovyy visnyk Natsionalnoyi muzychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni P. I. Chaykovskoho [Scientific Bulletin of P. I. Tchaikovskiy National Academy of Music of Ukraine], 110, 7-22. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnmau_2014_110_5

Talyzina, N. F. (1978). Mesto i funktsii uchebnika v uchebnom protsesse [The place and functions of the manual in the educational process]. Problemy shkolnogo uchebnika [Problems of the School Textbook], 6, 18-33.

Ushinskiy, K. D. (1983). Vybrani pedahohichni tvory (T. 1-2) [Selected pedagogical works (Vol. 1-2)]. Soviet School.

Vizgin, V. P. (1998). Spasennaya dvazhdy: sovetskaya teoreticheskaya fizika mezhdu filosofiyey i yadernym oruzhiyem [Saved twice: Soviet theoretical physics between philosophy and nuclear weapons]. Istoriya sovetskogo atomnogo proyekta [History of the Soviet Atomic Project], 1, 329-391. http://elib.biblioatom.ru/text/istoriya-sovetskogo-atomnogo-proekta_v1_1998/go329/

Volchasta, M. M. (2014). Nestandartnyy posibnyk yak zasib aktyvizatsiyi navchalno-piznavalnoyi diyalnosti uchniv u protsesi vyvchennya alhebry u 8 klasi [Non-standard manual as a means of activating the educational and cognitive activities of students in the process of studying algebra in 8th grade]. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi [Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologies], 5, 225-234. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_29

Vygotskiy, L. S. (1956). Izbrannyye psikhologicheskiye issledovaniya [Selected psychological research]. Education.

White, C. (2008). Language Learning Strategies in Independent Language Learning: An Overview. In T. W. Lewis & M. S. Hurd (Eds.), Language Learning Strategies in Independent Settings (pp. 3-24). Multilingual Matters. https://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/1878/LLSIS-OverviewWhite2008.pdf

Yeremenko, I. G. (1970). Osnovy spetsialnoyi dydaktyky [Fundamentals of special didactics]. Soviet School.

Zankov, L. V. (1953). O pedagogicheskom izuchenii uchashchikhsya vspomogatelnoy shkoly [On the pedagogical study of students of the auxiliary school]. Publishing house of APN RSFSR.

Zavgorodnia, T., & Strazhnikova, I. (2017). Pedahohichni ideyi vitchyznyanykh doslidnykiv v konteksti spadshchyny Vasylya Sukhomlynskoho [Pedagogical ideas of domestic researchers in the context of the legacy of Vasyl Sukhomlynskiy]. Pedahohichnyy dyskurs [Pedagogical Discourse], 22, 60-65. http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2017_22_12

Zuev, D. D. (1983). Shkolnyy uchebnik [School textbook]. Pedagogy.

Downloads

Published

2022-05-09

How to Cite

Chepurna, L., Frolov, D., Stepanchenko, N., Zaplatynska, A., Genkal, S., & Tovstohan, V. (2022). Forming of School Manual as a Scientific Problem in General and Special Psychopedagogy. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 513-538. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/593

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now