[1]
Gorghiu, L.M., Petrescu, A.-M.A., Gorghiu, G. and Enache, R.C. 2018. Perceptions and Attitudes of Teaching Staff in Relation to Discriminatory Practices in Romanian Schools. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 10, 4 (Dec. 2018), 156-165. DOI:https://doi.org/10.18662/rrem/79.