[1]
Dragomir, G.-M., Todorescu, L.-L. and Greculescu, A. 2019. Teacher Dimensions in Technical Higher Education – A Student Perspective. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 11, 2 (Jun. 2019), 72-93. DOI:https://doi.org/10.18662/rrem/118.