(1)
Martynets, L.; Stepanchenko, N.; Ustymenko-Kosorich, O.; Yashchuk, S.; Yelisieieva, I.; Groshovenko, O.; Torichnyi, O.; Zharovska, O.; Kademiya, M.; Buchatska, S.; Matsuk, L.; Stoliarenko, O.; Stoliarenko, O.; Zarichna, O. Developing Business Skills in High School Students Using Project Activities. RREM 2020, 12, 222-239.