(1)
Zaporozhchenko, T.; Vykhrushch, V.; Paguta, T.; Bykov, I.; Chykurova, O.; Pysarchuk, O. How to Improve the Mathematical Competences of Future Primary School Teachers in Ukraine? Innovative Aspect. RREM 2022, 14, 83-100.