Dragomir, G.-M., Todorescu, L.-L., & Greculescu, A. (2019). Teacher Dimensions in Technical Higher Education – A Student Perspective. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 11(2), 72-93. https://doi.org/10.18662/rrem/118