Kryshtanovych, Myroslav, Iryna Gavrysh, Oleksandra Kholtobina, Iryna Melnychuk, and Nataliya Salnikova. 2020. “Prospects, Problems and Ways to Improve Distance Learning of Students of Higher Educational Institutions”. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 12 (2):348-64. https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/282.