Gorghiu, L. M., Petrescu, A.-M. A., Gorghiu, G. and Enache, R. C. (2018) “Perceptions and Attitudes of Teaching Staff in Relation to Discriminatory Practices in Romanian Schools”, Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(4), pp. 156-165. doi: 10.18662/rrem/79.