Dragomir, G.-M., Todorescu, L.-L. and Greculescu, A. (2019) “Teacher Dimensions in Technical Higher Education – A Student Perspective”, Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(2), pp. 72-93. doi: 10.18662/rrem/118.