Gorghiu, L. M., A.-M. A. Petrescu, G. Gorghiu, and R. C. Enache. “Perceptions and Attitudes of Teaching Staff in Relation to Discriminatory Practices in Romanian Schools”. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, vol. 10, no. 4, Dec. 2018, pp. 156-65, doi:10.18662/rrem/79.