Dragomir, G.-M., L.-L. Todorescu, and A. Greculescu. “Teacher Dimensions in Technical Higher Education – A Student Perspective”. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, vol. 11, no. 2, June 2019, pp. 72-93, doi:10.18662/rrem/118.