Ovcharuk, V., B. Maksymchuk, V. Ovcharuk, O. Khomenko, S. Khomenko, Y. Yevtushenko, P. Rybalko, H. Pustovit, N. Myronenko, Y. Syvokhop, M. Sheian, T. Matviichuk, V. Solovyov, and I. Maksymchuk. “Forming Competency in Health Promotion in Technical Specialists Using Physical Education”. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, vol. 13, no. 3, Aug. 2021, pp. 01-19, doi:10.18662/rrem/13.3/437.