Formation, Internalisation and Transformation of Personal Values

Authors

  • Iulia Cristina TIMOFTI Petre Andrei University of Iasi, Romania

DOI:

https://doi.org/10.18662/upasw/25/44

Keywords:

personal values, social experience, internalisation, transformation, cultural influence

Abstract

The present study presents the complex process of generating and transforming personal values. It presents the major factors that influence the formation of values, the primary and secondary socialisation, and also the transformations that occur at an individual level.

Author Biography

Iulia Cristina TIMOFTI, Petre Andrei University of Iasi, Romania

Senior Lecturer Ph.D., ”Petre Andrei” University of Iași, Romania

References

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C. (coord.), (1993), Introduction to Psychology, New York: Harcourt Brace College Publishers.

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C. (coord.), (2002), Introducere în psihologie, Bucureşti: Editura Tehnică.

Berne, E. (1964), Games People Play, London: Penguin.

Ceobanu, C. (1993), Clarificări conceptuale în studiul valorilor, în: Roman, I.C., Roşca, A., Idei şi valori perene în ştiinţele socioumane, Iaşi: Editura Univ. Al I. Cuza.

Checkland, P., Scholes, (1990). Soft Systems Methodology in Action, Wiley: Chichester.

Chelaru, M. (2003), Psihologia Eului - cu privire specială la adolescenţi, Iaşi: Editura Fundaţiei Axis.

Ciupercă, C. (2003), Copiii în cursa socializării sau cum se perpetuează diferenţele dintre băieţi şi fete, în: Mitrofan, I. (coord.), Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Iaşi: Editura Polirom, pp. 19-33.

Constantinescu-Stoleru, P. (1997), Creativitatea ca dimensiune valorică a personalităţii, în: Zlate, M. (coord.), Psihologia vieţii cotidiene, Iaşi: Polirom.

Creţu, T. (1997), Componentele orientative ale personalităţii şi sistemul social şi personal de valori, în: Zlate, M. (coord.), Psihologia vieţii cotidiene, Iaşi: Editura Polirom, pp. 51-61.

Dumitriu, I.C. (2004), Orientări valoric-profesionale ale studenţilor, În: Studii şi cercetări ştiinţifice, seria ştiinţe socio-umane, nr. 6, Bacău, pp. 65-72.

Dumitriu, I.C. (2005), Procesul complex al internalizării valorilor, În: Studii şi cercetări ştiinţifice,seria ştiinţe socio-umane, nr.7, Bacău, pp. 75-84.

Dumitriu, I.C. (2005), Cunoaşterea de sine. Conceptele de Sine şi de Eu, în: Analele Universităţii din Oradea, Psihologie, vol. nr. 8, pp. 51-58.

Dumitriu, I.C. (2005), Dimensiunile si etapele evolutive ale Eu-lui, în: Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Psihologie, vol.nr. 8, pp. 115-122.

Dumitriu, I.C. Value (2006), Orientations and Personal Development among Romanian Immigrants to Denmark, Final presentation, 30 mai 2006, Aalborg.

Dumitriu, I.C. (2008), Personal or socio-cultural value systems for nowadays students?, în: Studii şi cercetări ştiinţifice,seria ştiinţe socio-umane, nr.12, Bacău, pp. 160-173.

Dumitru, I. Al. (2001), Personalitate. Atitudini şi valori, Timişoara: Editura de Vest.

Fromm, E. (1983), Texte alese, Bucureşti: Editura Politică.

Giddens, A. (1991), Modernity and Self-Identity; Self and Society in the late modern Age. Cambridge: Polity Press.

Grusec, J.E. (1999). Le rôle des explications causales dans l’internalisation des valeurs, dans: Doise, et. al, La construction sociale de la personne, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, pp. 279-290.

Guimond, S., Dif, S. (1999), Les relations interculturelles et la psychologie sociale, dans: Doise, W. et. al., La construction sociale de la personne, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, pp. 157-173.

Harris, J.R. (1995), Where is the child’s environment? A group socialization theory of development, in: Psychological Review, nr. 102, pp. 458-489.

Hebel, M. (1998), Value Systems—A Way to Greater Understanding, in: Systemic Practice and Action Research, Vol. 11, No. 4, pp.381-402.

Hofstede, G. H. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in WorkRelated Values. Beverly Hills, CA.: Sage Publications.

Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations, Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, London: Harper Collins.

Hofstede, G. (1994). Uncommon Sense About Organizations, Sage, London.

Hofstede, G. (2001), Culture’s Consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations, Thousand Oaks: Sage Publications.

Iluţ, P. (2004), Valori, atitudini şi comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie, Iaşi: Polirom.

Iluţ, P. (2001). Sinele şi cunoaşterea lui. Teme actuale de psihosociologie, Iaşi: Polirom.

Inglehart, R. (1997), Modernization and Post-Modernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press.

Inglehart, R., Welzel, C. (2005), Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, New York and Cambridge: Cambridge University Press.

Kohlberg, L. (1976). Moral stages and moralization. The cognitive-developmental approach, dans: Lickona, Th., Moral Development and Behavior. Theory, research and Social Issues, New York: Holt, Rinehart and Winston.

Negovan, V. (2004), Aspecte ale relaţiei valori profesionale-angajare în dezvoltarea carierei în psihologie, în: Revista de psihologie organizaţională, vol. IV, nr. 1-2, pp. 45-61.

Parsons, T. (1937). The structure of social action: a study in social theory with special reference to a group of recent European writers. New York; London: McGraw-Hill Book Co., Inc.

Piaget, J. (1965). Psihologia inteligenţei. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Popa, A. (2004), Profil valoric în contextul ruralului românesc actual. Studiu de caz: comunităţi rurale din judeţul Sibiu, în Sociologie Românească, vol. II, nr. 4, pp. 244-255.

Radu, I. (coord.), (1994). Psihologie socială. Cluj-Napoca: Editura Exe.

Rescher, N. (f.a.), Introduction to value theory, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc.

Rokeach, M. (1973), The nature of human values, New York: The Free Press.

Ryan, R.M., Deci, E.L. (1997). Nature and autonomy: organizational view of social and neurobiological aspects of self-regulation in behavior and development. In: Development Psychopathology, nr. 9, pp. 701-728.

Sandu, D. (1996), Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în România, Bucureşti: Editura Staff.

Schwartz, S.H., Boehnke, K. (2004). Evaluating the structure of human values with confirmatory factor analysis. In: Journal of Research in Personality. No 38, pp. 230-255.

Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline, London: Century Business.

Stănciulescu, E. (1997), Sociologia educaţiei familiale, vol. 1, Iaşi: Polirom.

Stewart, I., Joines, V. (1987). TA Today, Nottingham: Lifespace.

Voicu, B., Voicu, M. (2007), Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologică, Iaşi: Institutul European.

White, C. (2006). Towards an understanding of the relationship between work values and cultural orientations. In: Hospitality Management, no. 25, pp. 699-715.

www.europeanvalues.nl

www.worldvaluessurvey.org

Downloads

Published

2020-12-21

How to Cite

TIMOFTI, I. C. (2020). Formation, Internalisation and Transformation of Personal Values. Anuarul Universitatii "Petre Andrei" Din Iasi - Fascicula: Asistenta Sociala, Sociologie, Psihologie, 25, 192-217. https://doi.org/10.18662/upasw/25/44

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now