International Conference “Regionalizare si politici […]”

COVER 1__Regionalizare si Politici Regionale_ISBN_A

Regionalizare si Politici Regionale/ Regionalization and Regional Policies

Proceedings of the International Scientific Conference “Regionalizare si Politici Regionale” Targu Jiu, 25-27 October 2013

Coordinator: Dumitru-Cătălin ROGOJANU;

Edited by: Nicolaie MĂNESCU, Flavius-Cristian MĂRCĂU

Volume resulting from the Scientific Conference Regionalization and Regional Policies”, organized in Târgu-Jiu on October 25-27, 2013 by the Developmental Research Institute of “Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu, together with the Geography Center Regional of “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca.

ISBN: 978-973-166-373-9

Published by Editura LUMEN; Indexed in CEEOL, RePEc


Region – human community or a territorial-administrative division?/ [Regiunea – comunitate umană sau unitate administrativ-teritorială?]  |  Adrian GORUN & Horaţiu Tiberiu GORUN

Download full article PDF 


Retrospective currently on regionalization Romania/ [Retrospectivă şi prezent în privinţa regionalizării României] | Moise BOJINCĂ

Download full article PDF


Observations on the progress of the civil service evolution and the necessity of reconsidering the law for this domain from the perspective of regionalization/ [Aprecieri referitoare la evoluţia funcţiei publice şi la necesitatea reconsiderării legislaţiei incidente domeniului în perspectiva regionalizării] | Ion Cristinel RUJAN

Download full article PDF


Legal implications of regionalization/ [Implicaţii juridice ale regionalizării] | Sevastian BLENDEA

Download full article PDF


Regionalisation of Romania between desiderata and possibilities/ [Regionalizarea României între deziderate şi posibilităţi] | Pompei COCEAN

Download full article PDF


The insertion of geography in regional scientific approaches/ [Inserţia geografiei în abordările ştiinţifice regionale] | Vasile CUCU, Elena TOMA, Irina LAZĂR

Download full article PDF


Landmark elements, models and options for designing administrative regional structures/ [Elemente de reper, modele şi opţiuni pentru proiectarea structurilor regionale administrative] | Octavian MÂNDRUŢ, Aurel ARDELEAN

Download full article PDF


The process of unification of the Romanian Principalities and the first challenges. 1866-1871/ [Procesul de unificare a Principatelor Române şi primele sale provocări. 1866-1871] | Liviu BRĂTESCU

Download full article PDF


2013 Regionalization – failed act of the Romanian government/ [Regionalizarea 2013 – act ratat al guvernului României] | Sorin PUREC

Download full article PDF


Regionalization and National Security/ [Regionalizare şi Securitate Naţională] | Ina Raluca TOMESCU & Flavius Cristian MĂRCĂU

Download full article PDF


The regionalization or the end of the tutelary state. Regionalization or federalization?/ [Regionalizarea sau sfârşitul statului tutelar. Regionalizare sau Federalizare ?] | Nicolaie MĂNESCU

Download full article PDF


Quantitative and qualitative aspects regarding housing in the European Union and Romania/[Aspecte cantitative şi calitative privind locuirea în Uniunea Europeană şi în România] | Daniela ANTONESCU

Download full article PDF


International migration and european integration – factor of globalization/[Migraţia internaţională şi integrarea europeană-factor al globalizării] | Cristina-Maria PESCARU

Download full article PDF


Evolution of the Regional Development Policy in Europe. Romania’ integration in the European Territorial Cooperation and regional development/[Evoluţia Politicii de Dezvoltare Regională în Europa. Integrarea României în politica de cooperare teritorială europeană şi de dezvoltare regională] | Florin Lucian PÎRVU

Download full article PDF


Administrative-territorial modifications of Romania reflected in the institutional structure of the Orthodox Church/ [Reflectarea modificărilor administrativ-teritoriale ale Romaniei în structura instituţională a Bisericii Ortodoxe] | Iuliu-Marius MORARIU

Download full article PDF


Etymological research of Oltenian subdialect/ [Cercetări etimologice olteneşti] | Ana-Maria DUDĂU

Download full article PDF


Cultural identity or evolution of thought – from myth to literary modernity/[Identitate culturală sau evoluţie a gândirii – de la mit la modernitate literară] | Mirabela Rely Odette CURELAR

Download full article PDF


The museum, part of the cultural identity/ [Muzeul, element de identitate culturală] | Gherghina BODA

Download full article PDF


Disparities and trends in regional development: a non-linear simulation model / [Disparităţi şi tendinţe în dezvoltarea regională: un model nelinear de simulare] | Lucian-Liviu ALBU

Download full article PDF


Social exclusion and poverty dimensions in Romania/ [Dimensiuni ale sărăciei şi excluziunii sociale în România] | Ion GHIZDEANU

Download full article PDF


Analysis of budget deficits and surpluses at regional level. Region South-Muntenia case/ [Analiza deficitelor şi excedentelor bugetare la nivel regional. Cazul Regiunii Sud-Muntenia] | Victor PLATON, Andreea CONSTANTINESCU

Download full article PDF


Issues of Economic and Social Cohesion in Romania/ [Aspecte ale coeziunii economice şi sociale în România] | Mărioara IORDAN, Mihaela-Nona CHILIAN

Download full article PDF


Organic growth of a region/ [Dezvoltare organică a unei regiuni] | George NICULESCU & Aron JINARU

Download full article PDF


The Regionalization Process – opportunity throught sustainability development/ [Procesul de regionalizare – oportunitate spre o dezvoltare durabilă] | Amalia Venera TODORUŢ

Download full article PDF


Beyond regional innovation smart specialisation strategy/ [Dincolo de strategia de specializare inteligentă a inovării regionale] | Alexandru CARAGEA & Aron JINARU

Download full article PDF


New Possibilities of National Resources Preservation in Regional Geographical Area/ [Noi posibilităţi de conservare a resurselor naturale în spaţiul geografic regional] | Luminiţa Georgeta POPESCU,  Mirela Alexandra POPESCU & Valentin POPA

Download full article PDF


Regional Labour Market Dynamics in Romania in the period 2006-2012/ [Dinamica pieţei forţei de muncă la nivel regional în România în perioada 2006 – 2012] | Cecilia Irina RĂBONŢU & Aniela BĂLĂCESCU

Download full article PDF


The capital market: Strategic instrument of regional development/ [Piaţa de capital: instrument strategic al dezvoltării regionale] | George-Nicolae JEMBOIU

Download full article PDF


Socio – Demographic and Economic Dimension at the Regional Level in Romania/ [Dimensiuni socio-demografice şi economice la nivel regional în România] | Ana-Gabriela BABUCEA & Cecilia-Irina RĂBONŢU

Download full article PDF


Entrepreneurial situation analysis of the development regions/[Analiza situaţiei antreprenoriale la nivelul regiunilor de dezvoltare] | Ottilia GYÖRGY, Andrea CSATA, Gergely FEJÉR-KIRÁLY, Zoltán ANDRÁS

Download full article PDF


The economic evolution of Oneşti Locality from the forced industrialization and up to the tertiary stage and its position within the North-Eastern Development Region/ [Evoluţia economică a localităţii Oneşti de la industrializare forţată la terţiarizare şi poziţia ei în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est] | Constantin ŞTREANGĂ

Download full article PDF


Energy security and cost based on the theory of territorial economy/ [Securitatea energetică şi costurile bazate pe teoria economiei teritoriale] |  Cosmin Gabriel PĂCURARU

Download full article PDF


Evaluation of the European cross-border cooperation programs/ [Evaluarea programelor de cooperare transfrontalieră europenă] | Florin Lucian PÎRVU

Download full article PDF