The Integration of Persons Released from Prison into the Labour Market in the Czech Republic

Authors

  • Jaroslava Pavelková Doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., Department of Health Care Sciences, Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, the Czech Republic
  • Lucie Dohnal Zachová Mgr. Lucie Dohnal Zachová, TOP PARTNER, private sector, Prague

DOI:

https://doi.org/10.18662/po/65

Keywords:

Custodial sentence enforcement, penitentiary care, post-penitentiary care, integration, labour market, criminal record,

Abstract

The study is to examine fundamental issues regarding the reintegration of persons released from imprisonment and their ability to obtain and maintain a job, which is a significant aspect toward the successful return to and inclusion into the majority society for these individuals. A key component during integration of persons released from imprisonment is social workers’ help to individuals at various stages of penitentiary and post-penitentiary care. For detainees to successfully reintegrate to civilian life, it is important to start the implementation of various programs, such as longterm development programs, especially in employment. The paper focuses on the analysis of the secondary sources and collected evidence as well as the comparison of selected aspects of Czech environment. The article shows that issues regarding the possibilities for released prisoners to integrate back into the ordinary life are not always given much attention to by the public or private sectors, both of which could take greater steps to facilitate a smoother integration. Providing extensive reintegration assistance should be put forth as a challenge especially for the state sector and other employers, but also for the whole society, as the full participation of former prisoners in the society can greatly help to reduce recidivism.

Author Biographies

Jaroslava Pavelková, Doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., Department of Health Care Sciences, Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, the Czech Republic

Doc. RNDr., CSc.

Department of Health Care Sciences

Lucie Dohnal Zachová, Mgr. Lucie Dohnal Zachová, TOP PARTNER, private sector, Prague

Mgr.

References

Bačuvčík, R. (2011). Marketing neziskových organizací [Marketing of non-profit organizations.]. Zlín, Czech Republic: VeRBuM.

Biedermanová, E., & Petras, M. (2011). Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programu zacházení [Possibilities and problems of prisoners' resocialization, effectiveness of the treatment program]. Prague, Czech Republic: Institut pro Kriminologii a Sociální Prevenci.

Bushway, S., Stoll, M. A., & Weiman, D. F. (2007). Barriers to re-entry? The labour market for released prisoners in post-industrial America. New York, USA: Russell Sage Foundation.

Černíková, V. (2008). Sociální ochrana. Terciární prevence, její možnosti a limity [Social protection. Tertiary prevention, its possibilities and limits]. Pilsen, Czech Republic: Aleš Čeněk.

Dohnal Zachová, L. (2017). Možnosti pracovní integrace propuštěných osob ve Středočeském kraji [Working integration options of released persons in the Central Bohemia region]. Příbram, Czech Republic: VŠZaSP sv. Alţbety v Bratislave.

European Commission. (1992). EU Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperationfundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en

European Commission. (2010). Strategy Europe 2020. Communication from the Commission Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Retrieved from http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020: FIN:CS:PDF

European Social Fund in the Czech Republic. (2014). Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 [Operational Program Employment 2014 – 2020]. Retrieved from http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

European Social Fund in the Czech Republic. (2016). Programy [Programme]. Retrieved from https://www.esfcr.cz/programy/evropsky-socialni-fond

Fryšták, M., Galát, M., Přepechalová, K., & Ţatecká, E. (2009). Trestní právo hmotné – obecná část [Criminal substantive law - General part]. Ostrava Přívoz, Czech Republic: KEY Publishing.

Hála, J. (2006). Úvod do teorie a praxe vězeňství [Introduction to the theory and practice of the prison service]. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká Skola Evropských a Regionálních Studií.

Hudečková, M., Petrovičová, S., & Škvrnová, J. (2012). Sociální práce v zařízeních výkonu trestu [Social work in prison facilities]. Hradec Králové, Czech Republic: Gaudeamus.

Jobs.cz. (2016). Inspirace a rady. Polovina firem nedá odsouzeným ani podřadnou práci [Inspiration and advice. Half of the companies is not giving to convicted people nor substandard work]. Retrieved from http://www.jobs.cz/poradna/polovina-firem-neda-odsouzenym-anipodradnoupraci/

Jůzl, M. (2014). Sociální pedagogika v penitenciární praxi [Social pedagogy in penitentiary practice]. Brno, Czech Republic: Institut Mezioborových Studií.

Kalauzová, I. (2011). České vězeňství č. 1/2011. Motivace odsouzených ke změně chování [Czech Prison Service Law No. 1/2011. Motivation of convicts to change behaviors]. Prague, Czech Republic: Vězeňská sluţba České republiky.

Karabec, Z., Blatníková, Š., Diblíková, S., Marešová, A., Nečada, V., & Zeman, P. (2004). Dlouhodobé tresty odnětí svobody [Long-term custodial sentences]. Prague, Czech Republic: Institut pro Kriminologii a Sociální Prevenci.

Lešková, L. (2013). Sociálny pracovník v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti [Social worker in the penitentiary and post-penitentiary care]. Brno, Czech Republic: Tribun EU.

LMC. (2016). Pro média. Ze šikmé plochy zpět do práce [For media. From oblique area back to work]. Retrieved from https://www.lmc.eu/aktuality/ze-sikmeplochyzpet-do-prace-1892

Mareš, P., Horáková, M., & Rákoczyová, M. (2008). Sociální exkluze na lokální úrovni [Social exclusion of a territorial dimension]. Prague, Czech Republic: Výzkumný Ustav Práce a Sociálních Věcí.

Marešová, A., Blatníková, Š., Kotulan, P., Martinková, M., Štěchová, M., & Tamchyna, M. (2011). Kriminální recidiva a recidivisté [Criminal recividism and recidivists]. Prague, Czech Republic: IKSP.

Mařádek, V. (2003). Výkladový slovník penologie [Monolingual dictionary of penology]. Ostrava, Czech Republic: Ostravská Univerzita.

Matoušek, O. (2008). Slovník sociální práce [Dictionary of social work]. Prague, Czech Republic: Portál.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. (2016). Strategie Evropa 2020 [Strategy Europe 2020]. Retrieved from http://www.mpsv.cz/search.php

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. (2016). Evropské strukturální a investiční fondy. Programové období 2014-2020 [European Structual and Investment Funds. Programming period 2014-2020]. Retrieved from http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020

Nedoma, I. (2004). Aplikace metod sociální práce [The application of social work methods]. Brno, Czech Republic: Institut Mezioborových Studií.

Parliament of the Czech Republic. (1992). Zákon č. 555/1992 Sb., o vězeňské sluţbě a justiční stráţi ČR. [Act No. 555/1992 Coll., on Prison Service and Judicial Guard of the Czech Republic]. Retrieved from https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZ ENI/Veznice/2016_prisons.pdf

Parliament of the Czech Republic. (1994). Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů [Act No. 269/1994 Coll., on Criminal Records]. Retrieved from https://www.ejncrimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCou.aspx?CountryId =259

Parliament of the Czech Republic. (1999). Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody [Act No. 169/1999 Coll., on the Execution of Imprisonment]. Retrieved from https://www.ondrejova.cz/docs/141231_handbook-criminal-law-in-theczech-republic.pdf

Parliament of the Czech Republic. (2000). Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační sluţbě [Act No. 257/2000 Coll., on Probation and Mediation Service]. Retrieved from https://www.pmscr.cz/en/primary-documents/

Parliament of the Czech Republic. (2006). Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách [Act No. 108/2006 Coll., on Social Services]. Retrieved from https://www.mpsv.cz/files/clanky/4088/Annex_3_social_services_act.pdf

Parliament of the Czech Republic. (2006). Zákon č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu [Act No. 110/2006 Coll., on Living and Subsistence Minimum]. Retrieved from https://www.mpsv.cz/en/11854

Parliament of the Czech Republic. (2006). Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi [Act No. 111/2006 Coll., Law on Assistance in Material Need]. Retrieved from https://www.mpsv.cz/en/1608

Pavelková, J. (2018). Praktické vyuţití sociálně-ekonomických kompetencí sociálních pracovníků k eliminaci sociálně-ekonomických problémů klienta [Practical using social-economic competencies of social workers to eliminate the socio-economic problems of the client]. In J. Šuvada & A. Gálová (Eds.), Úlohy zdravotníctva a sociálnej práce v dnešnej spoločnosti [The role of health and social work in today's society] (pp. 427-439). Rimavské Janovce, Slovakia: ASRPO SR.

Pavlák, M. (2005). Lidské zdroje a fondy EU: Evropský Sociální Fond jako nástroj spolufinancování projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů [Human resources and EU funds: The European Social Fund as an instrument for co-financing projects in the field of human resources development]. Prague, Czech Republic: ASPI.

Probační a Mediační Sluţba České Republiky. (2016). Poslání a cíle [Function and goals]. Retrieved from https://www.pmscr.cz/poslani-a-cile/

Rubikon Centrum. (2017a). Projekt Prostupnost na trh práce v Příbrami [Project “Progress” on the labour market in Příbram]. Retrieved from http://www.rubikoncentrum.cz/projekty.php?id=61

Rubikon Centrum. (2017b). Projekt Čas pracovat [Project Time to Work]. Retrieved from http://www.rubikoncentrum.cz/projekty.php?id=60

Rubikon Centrum. (2017c). Projekt Středočeský kraj – Šance začít znovu II [Project Central Bohemian Region - Chance to Start Again II]. Retrieved from http://www.rubikoncentrum.cz/projekty.php?id=43&zpet=1

Rubikon Centrum. (2017d). Kdo jsme [Who we are]. Retrieved from http://www.rubikoncentrum.cz/kdo-jsme.php Rubikon Centrum. (2017e). Příručka nejen pro zaměstnavatele [Manual not only for employers]. Retrieved from http://www.rubikoncentrum.cz/download/eprirucka_dobry_skutek_dobr a_inv estice.pdf

Rubikon Centrum. (2017f). Pro zaměstnavatele [For the employer]. Retrieved from http://www.rubikoncentrum.cz/pro-zamestnavatele.php

Rubikon Centrum. (2017g). Projekt Práce a dluhy – komplexní model podpory osobs trestní minulostí v uplatnění na trhu práce a ve společnosti [Project Work and Debt - A comprehensive model of support for people with a criminal past in applying to the labour market and society]. Retrieved from http://www.rubikoncentrum.cz/projekty.php?id=58

Sdruţení pro Probaci a Mediaci v Justici. (2008). Mezi vězením a komunitou: sborník příspěvků k problematice sociální reintegrace vězněných osob [Between prison and the community: Proceedings of problems of social reintegration of prisoners]. Prague, Czech Republic: Sdruţení pro Probaci a Mediaci v Justici.

Sociální Dialog. (2017). Zaměstnání propuštěných z výkonu trestu předchází recidivě [Employment prevents recidivism of people released from prison]. Retrieved from http://www.socialnidialog.cz/zpravodajstvi/trhprace/3028-zamestnavatele-stale-vicezajima-moznost-spoluprace-svezenskou-sluzbou-cr

Sochůrek, J. (2007a). Úvod do penologie [Introduction to penology]. Liberec, Czech Republic: Technická Univerzita.

Sochůrek, J. (2007b). Kapitoly z penologie II. Díl Teorie a praxe zacházení s vězněnými [Chapters from penology II. Part of theory and practice of treatment of prisoners]. Liberec, Czech Republic: Technická Univerzita.

Suchý, O. (1971). Recidiva. Komparativní studie [Recidivism. Comparative study]. Prague, Czech Republic: Výzkumný Ustav Kriminologický při Generální Prokuratuře ČSSR.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky. (2017). Zaměstnávání odsouzených a jejich vstup na trh práce [Employment of convicted persons and their entry into the labour market]. Retrieved from http://www.spcr.cz/muze-vaszajimat/pravni-infoservis/10353zamestnavani-odsouzenych-a-jejich-vstupna-trh-prace

Svoboda, I. (2005). Úvod do studia mediace a probace [Introduction to the study of mediation and probation]. Zlín, Czech Republic: Univerzita Tomáše Bati.

Ščerba, F. (2011). Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě [Alternative penalties and measures in new legislation]. Prague, Czech Republic: Leges.

Šťasný, R., & Matulík, B. (2010). Diesel II.: Brutální síla, podsvětí, kriminál, křest, autentický příběh, který ještě neskončil [Brutal power, underworld, jail, baptism, authentic story that has not yet ended]. Prague, Czech Republic: Návrat Domů.

Štěrba, V. (2007). Penologie. Prague, Czech Republic: Armex.

Štern, P., Ouředníčková, L., & Doubravoá, D. (2010). Probace a mediace: možnosti řešení trestných činů [Probation and mediation: Possibilities of solving criminal offenses]. Prague, Czech Republic: Portál.

Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese [Psychopathology for helping professions]. Prague, Czech Republic: Portál.

Vágnerová, M. (2012). Psychopatologie pro pomáhající profese [Psychopathology for helping professions]. Prague, Czech Republic: Portál.

Vězeňká Sluţba Česke Republiky. (2015). Statistická ročenka vězeňské sluţby 2015 [Statistical Yearbook of Prison Service 2015]. Retrieved from http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Ro%C4%8Den ka_2015.pdf

Vězeňská Sluţba České Republiky. (2016). Zacházení s vězněnými osobami [Statistical yearbook of prison service 2016]. Retrieved from http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/zakladni-informace4/zachazeni-sveznenymi-osobami-6125

Zapletal, J. (2008). Prevence kriminality [Prevention of crime]. Prague, Czech Republic: PA ČR.

Ţatecká, E. (2007). Postavení a úkoly probační a mediační služby [Status and tasks probation and mediation services]. Ostrava, Czech Republic: KEY Publishing.

Downloads

Published

2019-03-22

How to Cite

Pavelková, J., & Dohnal Zachová, L. (2019). The Integration of Persons Released from Prison into the Labour Market in the Czech Republic. Postmodern Openings, 10(1), 236-271. https://doi.org/10.18662/po/65

Issue

Section

Theoretical articles

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now